2013 - Side 2

Publisert 2. aug. 2013 13:23

NTL er høringsinstans og ønsker tilbakemelding fra medlemmer.

Publisert 29. juli 2013 15:45

Tar du utdanning på heltid, deltid eller korttid? Da bør du søke om stipendstøtte.

Første søknadsfrist er 1. september 2013

Publisert 5. juli 2013 11:37

Universitetsledelsen oppretter avdelingsdirektørstillinger i lederstøtten. Dette bekrefter NTL UiOs kritikk om at lederstøttens rolle blir mye sterkere enn deres formelle myndighet skulle tilsi. I tillegg skaper de utydelighet rundt ansvarsfordelingen og er en undergraving av hovedtariffavtalens titler. Den oppstykkede prosessen fører til inkonsekvente beslutninger, hvor man først vedtar å nedlegge fagavdelingene, for så å videreføre avdelingsdirektørstillingene.

Les mer her

Publisert 3. juli 2013 09:31

Rett over sommeren skal NTL drøfte bemanningsplan for lederstillinger nivå 2 og 3 i det som nå heter Eiendomsavdelingen. I dette ligger også organiseringen i driftsområder, opprettelse av brukersenter, fordeling av oppgaver mellom de ulike seksjonene og avdelingene.

 

Les mer her

Publisert 3. juli 2013 09:19

Analysen bekrefter mange av NTLs innsigelser mot prosessen. EIR fikk kort tid til å utarbeide rapporten, allikevel peker den på sentrale problemer ved SA5 prosessen. NTL UiO mener at mange av deres forslag til tiltak burde vært med i universitetsstyrets vedtak i juni og vi vil jobbe for at de viktigste tiltakene blir gjennomført FØR implementering av ny organisasjon.

Les mer her

Publisert 2. juli 2013 13:29

Den 7. og 8.juni ble Athen Alter Summit avholdt. Olaf Svorstøl, pensjonistmedlem i NTL UiO og medlem i LO i Oslo sitt internasjonale utvalg deltok i den norske delegasjonen på totalt 70 tillitsvalgte.

Publisert 26. juni 2013 12:12

Skeive og streite - store og små! Vis at du bryr deg! Om du er homo, hetero eller transperson, det er plass til alle!

Publisert 25. juni 2013 13:35

- NTL avviser KUF-komiteens angrep på den kollektive tariffavtalen i staten, sier første nestleder Anita K. Solhaug. NTL kjemper for en god lønnsutvikling for alle ansatte ved universiteter og høgskoler og vi vil bruke tarifforhandlingene til dette. Individuelle løsninger er ikke svaret på hvordan vi skal sikre rekruttering, lønnsutvikling og tid til forskning, sier Solhaug.

Publisert 19. juni 2013 15:41

NTL vil at du skal foreta det beste valget når du skal velge hvilke politikere som skal ta avgjørelser om velferdsnivå og arbeidsliv framover. NTLs mål er at medlemmene og andre ansatte på NTL-organiserte virksomheter skal vite konsekvensene av valgene de tar med stemmeseddelen, eller ved å ikke stemme.

LO har utarbeidet en faktarapport om hva partiene har sagt og stemt i sentrale arbeidslivssaker på Stortinget de siste åtte årene. I tillegg har de laget en gjennomgang av alle representantforslagene for samme periode.

 

Publisert 11. juni 2013 15:07

I dag er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn.

Publisert 5. juni 2013 11:13

Den 23. mai drøftet NTL arbeidsgivers forslag til endringer i postdoktorenes pliktarbeid. Arbeidsgiver ønsker å endre UiOs retningslinjer slik at man kan øke pliktarbeidet fra 10 til 25% av stillingen på tre år.

Publisert 5. juni 2013 10:23

Husk å melde deg på båtturen. Les mer...

Publisert 3. juni 2013 15:22

Sommeren har allerede kommet i store deler av landet og med den kommer ferievikarer og selvfølgelig LOs sommerpatrulje. Er du under 35 år kan du som NTL medlem bli med på sommerpatruljen. Alle deltakerne på sommerpatruljen får skolering i arbeidslivets lov- og avtaleverk, innsyn i unges arbeidsliv i de ulike bransjene og muligheten til å bli kjent med engasjert ungdom i de øvrige LO-forbundene.

Publisert 15. mai 2013 14:18

Møtene mellom arbeidsgiver og fagforeningene som er hjemlet i Hovedavtalen er nå gjenopptatt.

Det siste året har det bygget seg opp en konflikt mellom universitetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonene. Konflikten har dreid seg om forståelse og praktisering av Hovedavtalen i staten, verktøyet som sikrer de ansatte medvirkning og tjenestemannsorganisasjonene medbestemmelse i saker på UiO.

Publisert 14. mai 2013 16:06

Styret i NTL UiO vil sterkt oppfordre våre medlemmer til å bruke stemmeretten og bidra til å opprettholde den demokratiske styreformen vi har ved UiO. Alle står selvfølgelig fritt til å stemme på den de ønsker. For dere som er usikre, vil NTLs styre komme med en anbefaling. 

Publisert 14. mai 2013 15:15

LO kongressen varer i fem dager og samler 300 delegater fra hele LO. Det er en enorm bred faglig diskusjon, og saker som er særegne for forsknings- og utdanningssektoren, oppfattes som smale i forhold til de mer vidtfavnende diskusjonene. Her er noen av vedtakene som ble fattet om de mer brede sakene.

Publisert 13. mai 2013 12:39

Tradisjonen tro arrangerer NTL UiO båttur med mild sjøbris, reker og sol - i år som i fjord - ombord på borgåsskuta Christiania.

Tid og sted:Båttur 2013 17. jun. 2013 17:00 - 22:00, Rådhusbrygge 2

Publisert 6. mai 2013 14:53

NTL UiO med på LO-kongressen 2013. Foreningens leder, Ellen Dalen er en av 14 delegater fra NTL. Det er totalt 300 delegater på kongressen.

Publisert 2. mai 2013 14:42

Alle fagforeningene ved UiO (Forskerforbundet, NTL, Parat og Akademikerne) står samlet overfor universitetsledelsen i kravet om å avklare Universitetets forhold til Hovedavtalen og foreningenes krav på medbestemmelse. Her finner du en kronologisk oversikt over artiklene fra Uniforum og Universitas.

Publisert 26. apr. 2013 12:26

NTL er en del av LO og således en del av norsk fagbevegelse. Hvert år siden foreningen ble grunnlagt i 1961 har vi gått toget.

Tid og sted:Delta på vårt 1. mai arrangement! 1. mai. 2010, Youngstorget, Oslo sentrum

Publisert 24. apr. 2013 13:10

Alle tjenestemannsorganisasjonene ved UiO inviterer til felles medlemsmøte.

Tid og sted:Medlemsmøte fredag 26. april kl 10 26. apr. 2013 10:00 - 11:00, Aud 3, Eilert Sundts hus
Publisert 12. apr. 2013 11:18

Resultatet i korte trekk:

De lavest lønte i staten får et tillegg på minimum 4200 kroner, mens alle over lønnstrinn 52 får en prosentøkning på om lag 1,1 prosent. De sentrale partene har ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger høsten 2013, men det åpnes for lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for dette.

Publisert 14. mars 2013 14:21

Forskningsmeldinga Lange linjer - kunnskap gir muligheter, er nå lagt frem.

 

Publisert 5. mars 2013 17:46

Kjære NTL-medlem, Vi inviterer alle våre medlemmer til fest på Månefisken onsdag 20. mars kl 19 (og utover)!

Tid og sted:Velkommen til medlemsfest onsdag 20. mars! 20. mar. 2013 19:00, Månefisken

Publisert 1. mars 2013 12:27

Ledelsen ved UiO sier at de ikke ønsker å innføre BUM gjennom IHR, og det er selvfølgelig veldig bra! Allikevel mener NTL at summen av endringene som foreslås i den nye organisasjonsmodellen til SA5, legger opp til en organisering av arbeidet etter de samme prinsippene som ligger i BUM.

De bruker ikke lenger ordet «tjenesteleveranser», men skriver i stedet at «de gjensidige forpliktelsene bør formaliseres i en klar ansvars- og ­oppgavefordeling slik at samspillet er refleksivt og baseres på tillit framfor kontroll». Enhetene skal bestemme hva og hvor mye sentraladministrasjonens produksjonsavdelinger skal gjøre, og enhetene skal få økonomisk gevinst ved innsparinger på utgiftene til administrasjon. Modellen er den samme, og BUM-prinsippet ligger fast.

NTL UiO mener at det fortsatt er viktig å kjempe mot at bestiller-utfører-modellen skal være utgangspunkt for organisering av arbeidet i offentlig sektor. Derfor gir vi ut denne brosjyren.

Papirversjonen blir distribuert til alle ansatte, i mellomtiden kan den leses her.