Universitetsdemokrati og rektorvalg

Tekna vil avskaffe rektorvalgene.

NTL UiO forstår ikke hvordan en organisasjon som kaller seg fagforening gjentatte ganger kan ta til orde for ordninger som vil øke ledernes makt og redusere ansattes medvirkning.

I Klassekampen 4. juli tar organisasjonen Tekna til orde for at rektorvalgene bør avskaffes.

Universitetene er forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Universitetene skal styres slik at den faglige autonomien ikke trues og styringen ovenfra er begrenset. Som Harg og Randeberg selv sier; når vi har tilsatte ledere vil instituttledere jobbe for dekaner som jobber for rektor som er ansvarlig overfor styret som har ekstern leder. Denne eksterne leder kan f.eks. være Per Kristian Foss ved NTNU.  Så vidt vi vet, har han ingen erfaring fra utdannings- og forskningssektoren.

NTL mener at dette ikke er en positiv styringslinje. Mange av universitetene har fremdeles den ordningen at de faglige lederne velges blant sine likemenn. Og selv om universitetsstyret er og skal være universitetets øverste organ, vil valgte ledere bidra til at oppgaven til styret, rektor, dekaner og instituttledere er å sikre at fagene skal ha best mulig utviklingsmuligheter. Målet er å styrke forskning og undervisning, ikke styrking av ledelse og sikring av budsjetter.

NTL UiO mener at instituttlederenes viktigste rolle er å sikre at overordna nivå fatter sine vedtak basert på fagenes behov. Deres viktigste rolle er ikke å gjennomføre vedtak fattet på toppen. Linja skal gå nedenfra og opp, ikke omvendt.

Tekna kommer med jevne mellomrom med forslag som vil innebære svekkede kollektive rettigheter og svekket demokrati for ansatte i våre sektor. Nedbryting av den kollektive, nasjonale tariffavtalen og overføring av all lønnsutvikling til lokale virksomheter er et eksempel på dette. Endring i Tjenestemannsloven er et annet eksempel.

Dagens ordninger er ikke feilfrie. Angående rektorvalget ønsker NTL UiO seg flere kandidater og økt valgdeltakelse. For å oppnå dette deltar vi i debattene og oppfordrer våre medlemmer til å bruke stemmeretten.  Vi ønsker å inspirere til aktivitet fremfor å fjerne de demokratiske prinsippene.

Publisert 5. juli 2013 14:40 - Sist endret 5. juli 2013 15:00