Lønn

Din lønn

Da du ble tilsatt ved UiO, var lønnsfastsettingen en del av arbeidskontrakten du inngikk.

Selv om lønnstrinn og stillingskode var riktig ved tilsettingen, kan det over tid bli endringer i både stillingsinnhold og ansvarsområde. 

Det er viktig at du jevnlig vurderer om stillingskode og lønnstrinn samsvarer med arbeidet du faktisk utfører. Som utgangspunkt for å vurdere om det har vært en endring kan du se på utlysningsteksten for stillingen din.

Nyttige tips

Vi anbefaler at du sammenligner dine arbeidsoppgaver og ditt ansvarsnivå med krav som er satt til stillingskoden i UiOs stillingstruktur. Dersom dine arbeidsoppgaver eller ansvarsnivå ikke lenger samsvarer med stillingskoden du er plassert i, kan det være grunnlag for et krav om å endre stillingskode.

Lønnsforhandlinger

Som UiO-ansatt og NTL-medlem kan du få lønnsøkning enten ved individuelle forhandlinger eller generelle tillegg. 

Sentrale forhandlinger i staten

Partene kan i tariffoppgjør bli enige om å fordele pengene fra sentralt hold i stedet for lokalt på virksomheten. Dette brukes for å sikre alle ansatte økt kjøpekraft, for å løfte lavtlønnede, eller for å utjevne ulikelønn, men brukes i mindre grad enn før. 

Sentrale justeringer: Det gis f.eks ett ekstra lønnstrinn til en eller flere stillingsgrupper.

Generelle tillegg

 • forhandles frem sentralt i tariffoppgjørene
 • du trenger ikke å søke
 • gis som krone- eller  prosenttillegg til alle på vår tariffavtale

Individuelle tillegg

 • 3 hjemler for individuelt tillegg; 2.5.1, 2.5.3 og 2.5.5. 
 • Det er forskjellige kriterier for å bruke de ulike hjemlene. 
 • Hjemlene er hentet fra Hovedtariffavtalen i staten. 

Lønnsoppgjør

 • de sentrale partene forhandler om 
 • skjer hvert år
 • kalles også tariffoppgjør
 • annethvert år er det hovedoppgjør og annethvert år er det mellomoppgjør

I et tariffoppgjør kan man bli enige om å fordele pengene fra sentralt hold i stedet for lokalt på virksomheten. 

Sentrale, generelle tillegg brukes for å sikre økt kjøpekraft for alle ansatte, for å løfte lavtlønnede, eller for å utjevne ulikelønn

Generelle tillegg

 • Det gis krone- eller  prosenttillegg til alle
 • Øker verdien av lønnstrinnet
 • Øker lønnsnivået i staten permanent. 

Sentrale justeringer (brukes sjelden)

 • Det gis f.eks ett ekstra lønnstrinn til en eller flere stillingsgrupper.
 • Øker lønnsnivået til stillingsgruppen permanent. 

2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger

 • 2.5.1 høsten 2022
 • det blir 2.5.1-forhandlinger hvis det settes av penger i det sentrale oppgjøret
 • fristen for å sende inn krav til NTL er ofte midt i august
 • alle medlemmer kan sende inn krav
 • skal være ferdig 31. oktober

2.5.3 - Forhandlinger på særlig grunnlag

 • ca annenhver måned på UiO

Grunnlag for krav: 

 • vesentlige endringer i stillingen

 • rekruttere, beholde, ekstraordinær innsats

 • lønnsforskjeller på grunn av kjønn

2.5.5 - Lønnsjustering etter ansettelse

Arbeidsgiver skal vurdere arbeidstakerens lønnsplassering:

 • inntil 12 måneder etter ansettelse
 • ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse

Fagforeningene har ikke rett til å kreve forhandling. Det kan være lurt å minne arbeidsgiver på sin plikt til å revurdere din lønnsplassering innen 12 måneder. 

NTLs lønnspolitikk

 • Lik lønn for likt arbeid
 • Utjevne forskjeller
 • Alle skal ha lønnsutvikling

Tariffpolitiske dokumenter

Ofte stilte spørsmål

  Hva er hovedtariffavtalen?

  UiO er en del av statlig sektor, og vi må derfor forholde oss til Hovedtariffavtalen. Avtalen er inngått av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Denne kalles hovedtariffavtalen i staten og den framforhandles hvert andre år (hovedoppgjør), og justeres i det mellomliggende året (mellomoppgjør). Det er hovedtariffavtalen som regulerer blant annet lønn, ferie, permisjoner m.m. 

  Siden 2016 finnes det to avtaler med ulikt innhold. En for LO Stat, YS og UNIO, som NTL omfattes av, og en for Akademikerne. Dette er grunnen til at vi har to ulike lønnssystem i staten i dag. 

   Hva bestemmer lønna? 

   UiO har en felles lønnspolitikk for alle enheter. Dette er for å sikre at man får lønnsopprykk etter samme kriterier, uavhengig av hvilken enhet du jobber på. 
    
   Dette regulerer din lønn:
   • arbeidsoppgaver
   • ansvarsnivå
   • ansiennitet

   Hvem er de sentrale partene? 

   Det er LO Stat som forhandler på vegne av NTL i de sentrale forhandlingene. LO Stat er vår hovedsammenslutning. Hovedsammenslutningene møter statens personaldirektør som representerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

   Hvor mye penger forhandles det om ved lokale og sentrale forhandlinger? 

   I tariffoppgjør (både hovedoppgjør og mellomoppgjør) forhandles det om ramma for oppgjøret. Ramma er hvor mye penger som skal settes av til lønnsøkning for de ansatte.

   I tillegg til hvor mye penger det skal settes av, forhandles det om hvordan potten skal fordeles sentralt og lokalt. 

   Jeg skal skrive (ny) kontrakt. Hva gjør jeg?

   Lønn kan alltid forhandles når du inngår en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. Vi anbefaler at du orienterer deg om lønnsnivået for din gruppe. 

   Jeg vil kreve økt lønn. Hva gjør jeg?

   • Finn ut om kravet hører hjemme i 2.5.1-forhandlinger eller 2.5.3-forhandlinger (se lenger opp, under Lønnsforhandlinger)
   • Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte, som har kunnskap om lokale forhold. 
   • Avtal en lønnssamtale med din nærmeste sjef. Forbered deg godt til møtet. 

   Jeg vil kreve endring av stillingskode. Hva gjør jeg?

   Dersom du har endret arbeidsoppgaver vesentlig og fått økt ansvarsnivå siden du skrev kontrakt, kan det være grunnlag for et krav om stillingsopprykk. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte og diskuter saken. 

   Jeg skal ha lønnssamtale med sjefen min. Hva må jeg tenke på? 

   • Det kan være lurt å avtale en lønnssamtale med sjefen for å klargjøre forventninger til neste lønnsforhandling. 
   • Du kan be om en lønnssamtale med sjefen din, eller du kan bli kalt inn til samtale. 
   • Man stiller alltid sterkere med dobbeltkrav, selv om det ikke er noen garanti for å få gjennomslag. 
   • Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte som har kunnskap om lokale forhold. 
   • Forbered deg godt ved å lese om din stillingskategori i UiOs stillingsstruktur. 

   Jeg er midlertidig og skal skrive kontrakt. Hva må jeg tenke på?

   Dersom du er i midlertidig stilling, kan lønn forhandles dersom kontrakter forlenges. Lønn kan alltid forhandles når du inngår en arbeidskontrakt med arbeidsgiver.

   Les mer om forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i staten.