SA5 forhandling 6.juni 2013

I dag har NTL forhandlet omorganisering av SA5. NTL  er fornøyd med at partene ble enige om at UiO fortsatt skal ha en personalavdeling som skal gi støtte til fakultetene. Universitetsstyret vil fatte endelig vedtak i sitt møte 17. juni.

Partene ble enige om følgende organisering:

  • Sammenslåing av studie- forsknings- og kommunikasjonsavdeling til en Fagavdeling
  • Utforming av Lederstøtten med 20 årsverk (stab)
  • Intern administrasjon flyttes fra den opprettede Fellestjenesten til egen enhet direkte knyttet til Universitetsdirektøren
  • HMS avdelingen blir egen enhet direkte knyttet til Universitetsdirektøren
  • Bedriftshelsetjenesten (BHT) blir egen enhet direkte knyttet til Universitetsdirektøren
  • Sentralbordet blir en egen seksjon i Fagavdelingen
  • Personalseksjonen blir videreført som egen avdeling med linjer ut til fakultetene

Den viktigste saken for NTL i disse forhandlingene var å sikre at Personalseksjonen fortsatt skal være et eget fagmiljø med ansvar for å bistå fakultetene.Direktørens opprinnelige forslag innebar at oppgavene ble fragmentert og at restene skulle videreføres i en enhet for "Arbeidsgiverstøtte" med kun linje inn til Universitetsdirektøren. Forhandlingsresultatet er at begrepet "personal" fremdeles skal ligge til grunn i navnet på avdelingen og at det opprettes som en egen avdeling med linjer ut til fakultetene. NTL ønsker å bidra til at personalfeltet styrkes, ikke svekkes, og er også derfor glade for at partene er enige om å gjennomføre en prosess i etterkant av vedtaket for å styrke personalfunksjonen.

BHT hadde ingen plassering i forslaget fra direktøren, og NTL har argumentert for at de skal være en uavhengig instans som må kunne gjøre egne, faglige vurderinger. Vi er glade for at partene også har kunnet enes om dette.

 

NTL har, sammen med de andre fagforeningene, tidligere uttrykt tvil om at endringene i sentraladministrasjonen vil føre til at primærvirksomheten blir styrket. Det er mange premisser som skal oppfylles før samarbeidet mellom enhetene blir enklere med tydeligere roller og ansvar. 

Enhet for internrevisjon har laget en risikovurdering av SA5-prosessen, og bekrefter mange av våre standpunkter. 

NTL har ikke endret våre opprinnelige standpunkter om IHR-prosessen som helhet og SA5. Til disse forhandlingene har vi allikevel vurdert at det var bedre å få bedret vedtaksforslaget fremfor å sloss mot organisasjonsprinsipper som i stor grad allerede er vedtatt eller forankret i organisasjonen.

 

Universitetstyret skal i sitt møte 17. juni vedta endelig organisering, og vi forventer at de legger forhandlingsprotokollen til grunn for sine vedtak.

Publisert 6. juni 2013 19:35 - Sist endret 6. juni 2013 20:47