Høringer

Jussbuss skriver ofte høringssvar på saksområdene som angår oss. Nedenfor finner du en kronologisk oversikt av høringssvar Jussbus har sendt inndelt etter rettsområder.

2020

Arbeidsrett

Høring om endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Høring om forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)

Fengselsrett

Høring om forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Høring om midlertidig forskrift om straffegjennomføring

NOU 2020: 9 Blindsonen

Høringssvar om utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Høringssvar til forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Gjeldsrett

Høring om ny gjeldsordningslov

Høring om rapporten "Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven"

NOU 2019: 26 – fra straff til hjelp

Høring om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Trygderett

Høring om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Høring om forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge av utbrudd av covid-19

Høring om forslag til forskrift om tiltak for effektivisering av sakshåndteringen i Arbeids- og velferdsetaten

Høring om forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven som følge av covid-19-pandemien

Høring om forslag til ny rettshjelpslov

Utlendingsrett

Høring om engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Høring om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Høring om forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

Høring om forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Høring om forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Høring om ny forskrift om tilsynsrådet