Høringer 2015

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Regjeringen foreslo våren 2015 å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år. Juss-Buss mener at kravet skaper usikkerhet for personene som rammes, og kan virke negativt på integreringen. Les hele høringsuttalelsen her.

Sist endret 23. mars 2018 21:25 av lenkeretter@localhost

Høsten 2015 foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Husleietvistutvalget skulle slutte å forkynne dokumenter med rekommandert post eller brev med mottakskvittering. Juss-Buss stilte seg svært kritisk til å ofre partenes rettssikkerhet for denne effektiviseringsgevinsten. Les hele høringsuttalelsen her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens forslag om endringer i straffegjennomføringsloven i forbindelse med omorganisering av kriminalomsorgen. Vi er særlig kritiske til endringsforslagene som svekker fangenes rettssikkerhet ved isolasjon, samt forslaget om trekk for oppholdsutgifter ved frigang til arbeid.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland. Vi kan ikke se at forskriften i tilstrekkelig grad sørger for å ivareta fangenes rettigheter, blant annet når det kommer til helsehjelp og kontakt med familien.

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Innvandringsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven. Endringsforslaget omhandler krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk og muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap. Høringen kan du lese her.