Høringer 2021

Sist endret 29. juni 2021 10:24 av daniebuk@uio.no

 

Jussbuss har svart på høring om endringer i lovverket etter den vedtatte utvidelsen av Husleietvistutvalget.

Sist endret 6. sep. 2021 17:04 av Marte Lindholm

Jussbuss har svart på Arbeids- og sosialdepartmentets forslag til nytt unntak fra maksimal varighet på arbeidsavklaringpenger.

Sist endret 1. feb. 2021 16:01 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har svart på høring om endringer i straffegjennomføringsloven om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse.

Sist endret 14. feb. 2021 12:47 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har svart på høring om forslag til nye regler om

tilsynsråd for kriminalomsorgen.

Sist endret 16. feb. 2021 17:53 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har svart på høring om endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning.

Sist endret 27. apr. 2021 14:13 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har svart på høring om  forslag til endringer i utlendingsforskriften – introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Sist endret 5. apr. 2021 18:54 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i blant annet integreringsloven. 

 Jussbuss er bekymret for at mennesker med rett til opplæring etter introduksjons- og integreringsloven ikke vil få gjennomført på normal tid, og at dette vil få konsekvenser for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Les høringssvaret her

Sist endret 19. apr. 2021 12:13 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har svart på høring om ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

Sist endret 13. aug. 2021 13:28 av Marte Lindholm

Jussbuss har svart på Sysselsettingsutvalget og sysselsettingsutvalets ekspertgruppe sine forslag om tiltak for at flere kommer i arbeid.

Sist endret 5. apr. 2021 19:02 av daniebuk@uio.no

Jussbuss har skrevet skriftlig innspill til lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak.