Høringer 2020

Sist endret 13. des. 2020 15:32 av sveinulh@uio.no

Jussbuss har svart på høring om endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven. 

Sist endret 13. des. 2020 08:01 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge.

Sist endret 13. des. 2020 07:00 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19. 

Sist endret 13. des. 2020 07:30 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 

Sist endret 11. des. 2020 07:45 av lenkeretter@localhost

Jussbuss svarte i vår på høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse.

Sist endret 13. des. 2020 00:22 av lenkeretter@localhost

Jussbuss ser behovet for et mer velfungerende Aa-register, og stiller oss positive til at Aa-registeret videreutvikles, ryddes opp i og at Arbeids- og velferdsetaten får tilbake adgangen til å sanksjonere arbeidsgiveres brudd på opplysningsplikten.

Sist endret 11. des. 2020 00:01 av lenkeretter@localhost

Høringsuttalelse – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Sist endret 13. des. 2020 08:01 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om forslag til endringer i utlendingsloven- og forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

 

Sist endret 12. des. 2020 22:46 av lenkeretter@localhost

Jussbuss mener at det er helt nødvendig at lovverket som regulerer hvilke trygdeytelser man har rett til, blir mer tilgjengelig for brukerne. Høringsforslaget kan derfor bidra til at regelverket blir mer oversiktlig, både for rettsanvenderne og brukerne som sådan. Vi stiller oss likevel skeptiske til deler av forslaget og vil komme med enkelte bemerkninger.

Sist endret 11. des. 2020 12:23 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har kommentert forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter fra tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid som følge av utbrudd av covid-19.

Sist endret 12. des. 2020 10:00 av lenkeretter@localhost

Jussbuss forstår behovet for en raskere saksbehandling grunnet det ekstraordinære sakstilfanget for Arbeids- og velferdsetaten. Raskere behandling medfører raskere økonomisk sikkerhet for de som nå står uten vanlig inntekt.

Sist endret 12. des. 2020 09:29 av lenkeretter@localhost

Jussbuss mener det er helt nødvendig at manglende aktivitet som følge av covid-19, ikke skal medføre reduksjon eller stans av ytelse, eller avbrudd av program. Vi stiller oss derfor positive til forslaget.

Sist endret 12. des. 2020 20:43 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om forslag til ny rettshjelpslov inntatt i NOU 2020:5 Likhet for loven - Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven). 

Sist endret 12. des. 2020 07:27 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 med frist 01.11.20.  

Sist endret 10. des. 2020 05:35 av lenkeretter@localhost

Høring om forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

Sist endret 12. des. 2020 11:01 av lenkeretter@localhost

Norge har siden 1994 tolket reglene for utbetaling av trygdeytelser til EØS-området feil. 75 personer er uskyldig dømt og trolig er over 4000 personer rammet. Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.

Sist endret 12. des. 2020 10:31 av lenkeretter@localhost

Tvangsutsendelse og internering er inngripende vedtak som rammer mennesker i en svært utsatt situasjon. Det er derfor helt nødvendig med gode kontrollordninger for å sikre at gjennomføringen av tvangsreturer og internering på Trandum skjer innenfor rettslige rammer.

Sist endret 12. des. 2020 09:29 av lenkeretter@localhost

Jussbuss mener at ny lov må effektivisere prosessen med å søke gjeldsordning, lempe terskelen for å få gjeldsordning mer enn én gang, lempe terskelen for gjeldsordning ved straffegjeld, stille strengere krav til at lovens vilkår vurderes konkret i hver enkelt sak, og legge til rette for bedre oppfølging av skyldnere før og under gjeldsordning.

Sist endret 12. des. 2020 18:10 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har levert høringsuttalelse til rapporten "Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven".

Sist endret 9. des. 2020 15:50 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har kommentert rusreformutvalgets innstilling NOU 2019: 26 – fra straff til hjelp.

Sist endret 11. des. 2020 15:23 av sveinulh@uio.no

Jussbuss har svart på høring om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank.

Sist endret 13. des. 2020 08:31 av lenkeretter@localhost

I 2018 kom Stortinget med flere anmodningsvedtak som ba departementet utrede flere mindre inngripende alternativer til internering av mindreårige. Jussbuss har svart på denne høringen.

Sist endret 12. des. 2020 22:15 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har skrevet høringssvar til høring om forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom. 

Sist endret 12. des. 2020 20:43 av lenkeretter@localhost

Jussbuss har svart på høring om endringer i permitteringsregelverket. 

Sist endret 11. des. 2020 15:10 av sveinulh@uio.no

Jussbuss har skrevet høringssvar til høring om forslag til endringer i tvisteloven mv. - Ankesiling, rettsmekling mv.