Høringer 2016

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Regjeringen foreslår å innføre et tiårig innreiseforbud. I dag kan innreiseforbudet settes til to år, fem år eller varig. Juss-Buss frykter at innføringen av et tiårig innreiseforbud vil medføre en generell skjerpelse av reaksjonen i utvisningssaker, og at dette særlig vil ramme utlendinger med barn i Norge.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

I høringsnotatet om gjeldsregisterloven foreslås det å opprette et gjeldsregister. Jussbuss er positiv til forslaget. Flere har vansker med å betjene lån de ikke burde ha fått innvilget ut ifra sin økonomiske situasjon ved låneopptaket. Det er også flere kredittytere som nærmest ukritisk utgir forbrukslån. Vi mener at et gjeldsregister vil være et viktig skritt i å hindre denne praksisen.

Vi har likevel noen bemerkninger til høringsnotatet. For at registeret i det hele tatt skal bli tatt i bruk, må det opprettes på en slik måte at det vil være enkelt for både kredittyterne og den enkelte å skaffe seg oversikt over gjeldsbyrden. Vi mener at et gjeldsregister først gir et korrekt bilde av den enkeltes gjeldsbyrde dersom alle typer gjeld inkluderes, herunder usikret kreditt, pantesikret kreditt og gjeld til det offentlige. I tillegg må det gjelde en rapporteringsplikt til registeret. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

I høringsnotatet om ny domstollov er det foreslått flere endringer til den nåværende domstolloven. Vårt høringssvar gjelder de delene av høringsnotatet som omhandler forliksrådet. Jussbuss er kritisk til at det er uheldig at Forliksrådet unntas kravet om å forkynne saksdokumenter med mottakskvittering eller rekommandert brev. Dette kan i verste fall kan man som innklaget risikere å få rettskraftig dom avsagt mot seg uten å vite at man er part i en rettssak. Vi stiller oss bak forslaget om at forliksrådet underlegges samme forkynnelsesregler som de øvrige domstolene. Jussbuss er også kritisk til de samme rådsmennene både mekler og avsier dom dersom mekling ikke fører frem. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no
Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Regjeringen har foreslått å innføre flere formkrav for at omgjøringsbegjæringer i utlendingssaker skal tas til behandling. Juss-Buss mener at kravene er formalistiske, og truer rettssikkerheten til en allerede utsatt gruppe. Les hele høringsuttalelsen her.