Høringer 2017

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Husleie og gjeldsgruppen til Jussbuss har levert en høringsuttalelse til den foreslåtte forskriften om god kredittmarkedsføring. Forslaget innebærer strengere regulering av hvordan og i hvilke kanaler kreditt kan markedsføres. Jussbuss er positive til forskriftsforslaget. Vi støtter den foreslåtte utformingen av §§ 1 og 2. Vi støtter også § 3, men mener at den burde gått enda lengre. Nysgjerrig? Les høringsuttalelsen her.

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Det arbeides for tiden med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Husleie- og gjeldsgruppen hos Jussbuss har sendt inn skriftlig forslag til dette arbeidet. Vi har tatt opp flere temaer som vi mener det er viktig at settes på dagsordenen i arbeidet med en stortingsmelding om forbrukervern. Vi mener at markedsføringen av usikret kreditt bør reguleres strengere enn i dag. Vi mener også at det bør vurderes å innføre et rentetak. Det er viktig at informasjon om lånevilkår fremkommer klart. Derfor mener vi at det bør stilles strengere krav til klarspråk enn i dag. Også i kommunikasjon fra det offentlige bør det stilles krav til klart språk. Vi mener at forliksrådsordningen slik den er i dag ikke ivaretar grunnleggende rettsikkerhet på en tilfredsstillende måte. På grunn av dette må det innføres mottakskvittering og gjennomføres tiltak for å hindre uriktige dommer. Økonomisk rådgivning er en viktig tjeneste, det må derfor bevilge tilstrekkelig med penger til økonomisk rådgiver i NAV. Vi mener også at det må innføres et enhetlig gjeldsregister og at inndrivelseskostnader og saksomkostninger bør begrenses. Nysgjerrig? Les vårt innspill her.

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om endringer i retningslinjer for permisjon.  Det foreslås en rekke endringer i kriminalomsorgsdirektoratets retningslinjer for permisjon fra fengsel.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det innebærer svært uheldige innstramminger i permisjonsreglene. Av den grunn er det også svært betenkelig at Jussbuss og andre sentrale organisasjoner ikke ble tilsendt høringen fra direktoratet. Les høringssvaret her.

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Det arbeides for tiden med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Husleie- og gjeldsgruppen hos Jussbuss har sendt inn skriftlig forslag til dette arbeidet. Vi har tatt opp flere temaer som vi mener det er viktig at settes på dagsordenen i arbeidet med en stortingsmelding om forbrukervern. I vår uttalelse om utfordringer på boligmarkedet har vi tatt opp leietakers rettigheter. Vi er kritiske til dagens regulering av kredittavtaler, og mener at det bør innføres strengere regulering. Videre mener vi at utleier bør få en plikt til å informere leietaker dersom leiekontrakten avviker fra lovens løsning. Jussbuss vil også at Husleietvistutvalget skal bli landsdekkende. Til sist setter vi fokus på en gruppe vanskeligstilte forbrukere - de som leier kommunal bolig. Vi mener at deres rettigheter bør styrkes.  Nysgjerrig? Les vårt innspill her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Departementets høring om fast ansettelse i bemanningsbransjen er noe Jussbuss har vært svært opptatt av. I bransjen har det lenge vært normen at ansatte i vikarbyrå ansettes på såkalte "nulltimers"-kontrakter. I praksis betyr dette at arbeidstakere er ansatt på fast basis, men "uten garantilønn". Altså at en arbeidstaker som i realiteten kun arbeider ved midlertidig behov og når vikarbyrået mottar oppdrag, er fast ansatt selv om han eller hun ikke arbeider. Dette er en praksis som har utbredt seg også utenfor bemanningsbransjen, og Jussbuss ser behovet for at dette slås ned på, da kontrakter som dette åpner opp for sosial dumping. Det gir en uforutsigbar arbeidshverdag for arbeidstakere, og spesielt dersom de skulle ha behov for sykepenger eller andre ytelser ved sykdom og nedsatt arbeidsevne. Les hele høringssvaret her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på en høring om endring av reglene om prøvetid for forvaringsdømte. Departementet foreslår blant annet å endre vilkåret for å innvilge forvaringsdømte prøveløslatelse, samt å la kriminalomsorgen bestemme fristen for når prøveløslatelsen må finne sted.

Endringene innebærer en betydelig innstramming i dagens regler. Jussbuss stiller seg negative til endringene, og mener departementet ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet dette forslaget. Les hele høringssvaret her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Tariffnemnda har foreslått allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter. Jussbuss stiller seg positive til at det allmenngjøres tariffavtaler, særlig i bransjer hvor organiseringsgraden er lav. Dette bidrar til bedre rettigheter både for de som er fagorganisert, men også for andre arbeidstakere. Dette er spesielt bra for utenlandske arbeidstakere. Vi mener også at å inkludere tariffavtalens bestemmelser om natt-, kvelds- og helgearbeid bidrar til å minske lønnsforskjellene mellom disse gruppene med arbeidstakere. Vil du lese mer, finner du vårt høringssvar her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Det er kommet et forslag om å klargjøre virkeområdet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. I dag er det slik at det regionale verneombudet omfavner alle virksomheter som driver med virksomhet som faller innunder disse bransjene, uavhengig av om dette er hoveddelen av deres geskjeft. Forslaget er å innsnevre virkeområdet slik at verneombudet kun omfatter bedrifter som er registrert under en av disse bransjene i Brønnøysundregistrene. Jussbuss mener at en slik innsnevring fører til at arbeidstakere som jobber i bedrifter som ikke har sin hovedvirksomhet innenfor hotell-, restaurant- og renholdsbransjen faller utenfor, og at dette er uheldig, spesielt med tanke på at det er midler i fondet til de regionale verneombudet til at også disse bedriftene burde innlemmes av ordningen med verneombud. Les hele høringssvaret vårt her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Jussbuss sin utlendingsrettsgruppe har svart på høring om utvidelse av mishandlingsparagrafen i utlendingsloven. Endringen går ut på at personer som blir mishandlet av familiemedlemmer i samme husstand også kan få opphold på selvstendig grunnlag selv om det ikke er ektemannen som utøver mishandlingen. Jussbuss er positiv til forslaget, men mener at avgrensningen for familiemedlemmer i samme husstand gjør endringen for snever. Jussbuss har i tillegg også gitt noen generelle betraktninger om terskelen for mishandling i bestemmelsen som Jussbuss mener blir praktisert for strengt. Du kan lese hele høringssvaret her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Fengselsgruppen ved Jussbuss har svart på høring om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt at maksimalstraffen skal heves i slike saker.

Jussbuss er negative til forslaget, og mener at det ikke er hensiktsmessig å endre reglene. Endringsforslaget er også i strid med sentrale hensyn bak straffegjennomføringen, blant annet hensynet til rehabilitering. Les hele høringssvaret vårt her.

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Utlendingsgruppen til Jussbuss har svart på høring om presisering av tilknytningskravet i familiegjenforeningssaker. Tilknytningskravet innebærer at en søknad om familieinnvandring kan avslås dersom familielivet kan utøves i et land familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.

Jussbuss er kritisk til presiseringene i forskrift slik de er foreslått av departementet. Tilknytningskravet er svært inngripende i retten til familieliv og det må stilles klare vilkår slik at flyktninger kan forutse sin rettsstilling. Jussbuss mener at det må gjøres unntak fra tilknytningskravet i saker hvor søknad om familiegjenforening er levert innen ett år fra referansepersonen får asyl. Dersom du vil lese Jussbuss sitt høringssvar finner du det her.