Høringer 2011

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

 

Sommeren  2011 avga Norge sin syvende rapport til FNs torturkomité (CAT). Som en  del av NGO-forum bidro Juss-Buss til utarbeidelsen av en alternativ  rapport, med innspill til departementets rapportering. Rapporten kan  leses ved å trykke her.

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Høringsutalelse om prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises med varig innreiseforbud, og gjeninnsetting av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur. 

Uttalelsen finner du her

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Juss-Buss har inngitt merknader til høringen om EMD-reformen og Norges oppfølging av Interlaken-prosessen. Vi fremhevet spesielt betydningen av rettshjelp for å effektivisere menneskerettighetsbeskyttelsen. I tillegg ble det fremhevet at oppfølging av menneskerettighetsforpliktelsene må skje mer planmessig, og at kunnskapen om menneskerettigheter hos forvaltningen må økes.

Merknadene kan du lese her

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Juss-Buss har skrevet høring til NOU 2011:15 Rom for alle. 

Utvalget foreslår flere endringer i den sosiale boligpolitikken, og Juss-Buss stiller seg i all hovedsak bak forslagene. NOUen tar til orde for et økt fokus på boligen som en del av velferdspolitikken, og vil forhåpentligvis bidra til at flere får en trygg bosituasjon. Særlig positivt er et forslag fra utvalgets flertall om å gi vanskeligstilte krav på hjelp til å skaffe seg et forsvarlig botilbud, samt presiseringen av kommunenes ansvar for å yte hjelp. Dette har Juss-Buss arbeidet for i lang tid.  

Høringsuttalelsen kan du lese her

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse i forbindelse med høring om forslag til ny klageordning for utlendingssaker. 

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Uttalelse fra Juss-Buss i forbindelse med høring om forslag til endringer i utlendingsloven kan du lese her

Sist endret 9. des. 2020 11:02 av lenkeretter@localhost

Høringsuttalelse om muligheten for frigang fra første soningsdag i norske fengsler. 

Uttalelsen finner du her

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Uttalelse fra Juss-Buss i forbindelse med høring om forslag til endring av utlendingsloven og -forskriften – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Høringsuttalelse om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet.

http://www.regjeringen.no/pages/14622672/JussBuss.pdf

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Innspill til arbeidsgruppens utredning om etablering av ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store atferdsavvik.

http://www.jussbuss.no/files/File/Innspill_til_arbeidsgruppens_utredning_om_etablering_av_ressursavdeling_for_innsatte_med_psykiske_lidelser_og_store_atferdsavvik.pdf

Sist endret 3. feb. 2018 15:34 av karinakm@uio.no

Høringsuttalelse om forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte

http://www.jussbuss.no/files/File/hoeringsuttalelse_forskrift_til_

straffegjennomfoeringsloven_om_behovsproeving_av_domfelte.pdf