Andre tiltak

Nedenfor følger en oversikt over noen rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp og veiledning. Nederst står det informasjon om andre organisasjoner som hjelper på spesielle rettsområder.

Rettshjelpstiltak

JURK – Juridisk rådgiving for kvinner

Studentdrevet rettshjelpstiltak som tilbyr gratis hjelp til alle som definerer seg som kvinner. Saksområder: barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold.

Jussformidlingen i Bergen

Studentdrevet rettshjelpstiltak som tilbyr gratis rettshjelp, uavhengig av hvor du bor. Jussformidlingen kan gi generell rådgivning innenfor de fleste sivilrettslige rettsområder.

Jusshjelpa i Nord-Norge

Studentdrevet rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp til privatpersoner. Saksområder: fengselsrett, gjeldsrett, husleierett, sosialrett, arbeidsrett, barnerett, trygderett, ekteskapsrett, samboerforhold og utlendingsrett

Rettshjelpssentralen

Gratis juridisk rådgiving fra jurister og jusstudenter. Tar imot saker på alle rettsområder, med unntak av skatt. 

Andre organisasjoner

Advokatvakten

Advokatvakten er et gratis tilbud du finner flere steder i landet. Her kan du møte opp og få inntil 30 minutters gratis advokathjelp av medlemmer av Advokatforeningen.

Gatejuristen

Gatejuristen gir rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer. 

Barnas jurist

Gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. 

Gatas økonom

Gatas økonom gir gratis rådgivning om privatøkonomi til folk som har eller har hatt et rusproblem. 

Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over advokater.

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget gir veiledning om leie av bolig. Dersom det oppstår konflikt i leieforholdet kan Husleietvistutvalget bistå med å løse saken.

Norsk huseierforening

Norsk Huseierforening er en landsomfattende interesseorganisasjon for huseiere, borettslag og sameier som arbeider for en enklere bolighverdag. De bistår med juridisk, teknisk og forvaltningsmessige spørsmål til sine medlemmer over hele landet.

Huseierne

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere. Medlemmer av huseierne får gratis rådgivning. 

Reform - Ressurssenteret for menn

Reform er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet. Dette er et lavterskeltilbud for menn og gutter i en vanskelig livssituasjon.

Finansklagenemda

Finansklagenemnda et klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

For fangers pårørende

For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn

Forbrukerklageutvalget

Avgjør konflikter i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett. Behandlingen er gratis. 

Økonomiformidlingen

Økonomiformidlingen er et studendrevet tiltak, og tilbyr gratis økonomisk hjelp og rådgivning til privatpersoner som ønsker det. De kan bistå med alt fra enkle sparetips og oppsett av budsjett, til spørsmål innen gjeld, forsikring, skatt og pensjon, med mer. 

Forliksrådet

Forliksrådet mekler og avgjør saker mellom private parter. 

SEIF

SEIF (Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger) gir informasjon og veiledning om rettigheter og plikter for innvandrere og flyktninger. SEIF kan også hjelpe til med praktisk arbeid med å fylle ut skjemaer og søknader. 

NOAS

NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen gratis. Alle asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan få en vurdering av asylsaken sin hos NOAS.

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknader om voldsoffererstatning. 

Oslo Krisesenter

Oslo Krisesenter hjelper kvinner og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter etter behandlingssvikt i helsetjenesten gratis. 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan svare på generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og pliker mv.

Caritas Norge 

Caritas Norge er et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere, og tilbyr juridisk rådgivning, helserådgivning, rådgivning innen oppholdsregler og utledningsrett, selvhjelpsgrupper, jobbsøkerkurs og norskkurs. 

Arbeidslivstelefonen til Mental Helse

Arbeidslivstelefonen kan hjelpe til med problemer med sjefen, mobbing, midlertidig arbeid, graviditet, psykiske sykdommer, sykemelding m.m.

Stiftelsen Rettferd

Målsettingen til Stiftelsen Rettferd er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for blant annet feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing

Hjelp med NAV

Hjelp med NAV er en gratis og uavhengig rådgivningstjeneste for deg som har dialog med NAV og står fast i egen sak.

Hjelp med gjeld

Hjelp med gjeld eies av Stiftelsen Rettferd. Dette er en gratistjeneste for deg med gjeldsutfordringer. Tilbudet kan bistå i prosessen med å få økonomien på rett spor igjen.

Domstolene i Norge

På disse sidene finner du informasjon om de blant annet de alminnelige domstolene. Domstolene har generell veiledningsplikt.