Høring om ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

Jussbuss har svart på høring om ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet

Jussbuss er kritiske til at den foreslåtte lovteksten ikke pålegger kommunene en plikt til å skaffe vanskeligstilte bolig. Loven burde presisere tydelige vilkår for hvem som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og gi kommunene en plikt til å skaffe bolig når vilkårene er oppfylt.

 

Jussbuss mener også at ny boligsosial lov burde oppstille en minstestandard for kommunale boliger, samt inneholde en bestemmelse som gir familier som leier kommunal bolig en lovfestet rett til å beholde boligen på samme vilkår fram til barna i husstanden fyller 24 år.

 

Les høringssvaret her.

Publisert 19. apr. 2021 12:13 - Sist endret 19. apr. 2021 12:13