Høring - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget

 

Jussbuss har svart på høring om endringer i lovverket etter den vedtatte utvidelsen av Husleietvistutvalget.

Jussbuss mener at forslaget stort sett balanserer effektivisering av utvalgets arbeid mot partenes rettssikkerhet.

Jussbuss mener samtidig at departementets forslag til forskriftsendringer om saksleders enekompetanse, Husleietvistutvalgets publiseringsplikt av vedtak og signaturkravet ved muntlig fremsatt klage har behov for enkelte presiseringer og endringer.

Jussbuss er også kritiske til departementets forslag om å fjerne fritt rettsråd for saker etter husleieloven § 9-8 i rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 4, og foreslår at endringsforslaget ikke videreføres for å hindre at leietakere taper rettssikkerhet. I forlengelsen av det foreslår Jussbuss å utvide den delen av rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 4 som gjelder fri rettshjelp i saker om utkastelse.

Les høringssvaret her

Publisert 29. juni 2021 10:24 - Sist endret 29. juni 2021 10:24