Høringssvar til forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Jussbuss har skrevet høringssvar til høring om forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom. 

Jussbuss mener det er svært uheldig å forandre på utgangspunktet om en gjenopprettende prosess til fordel for en mer tradisjonell straff av barn.

Gjennomføringen av straffereaksjonen vil etter forslaget i større grad bli lagt til en underfinansiert Kriminalomsorg, og vil kunne medføre at barn soner fengselstraff sammen med voksne. Dette strider mot FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 37 bokstav c.

Videre er Jussbuss kritisk til forslaget om elektronisk kontroll som varektssurrogat for barn. Vi er bekymret for at dette i praksis vil medføre at terskelen for å varetektsfengsle barn senkes. Videre er Jussbuss sterkt kritisk til at elektronisk kontroll skal kunne ilegges gjennom forvaltningsvedtak. Elektronisk kontroll bør kun ilegges etter dom.

Les høringssvaret her.

Publisert 8. des. 2020 21:31 - Sist endret 12. des. 2020 22:15