Høring om midlertidig forskrift om straffegjennomføring

Høring om forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

Utbruddet av Covid-19 fører til økt fravær og redusert kapasitet i Kriminalomsorgen. Høringen foreslår midlertidige regler om at Kriminalomsorgen kan nekte besøk til innsatte, og at Kriminalomsorgen får en utvidet hjemmel for å gjennomføre straff med elektronisk kontroll utenfor fengsel (straffegjennomføring i eget hjem med fotlenke). Det foreslås også en ny midlertidig regel om at det kan stilles vilkår om elektroniske kontrolltiltak ved prøveløslatelse, og en avklaring om at kriminalomsorgen kan beslutte straffavbrudd.
 
Jussbuss mener at man i større grad må oppstille en plikt til å sørge for at innsatte får mulighet til å kommunisere med sine nærmeste gjennom fjernkommunikasjon. Det er positivt at tidskravet for gjennomføring av straff med fotlenke økes fra fire til seks måneder. Jussbuss er også positiv til å innføre elektronisk kontroll, fjernalkoholtesting og videosamtale som vilkår for prøveløslatelse da dette etter vårt syn vil føre til at flere innsatte kan løslates på prøve, og dermed unngå å sone i fengsler preget av fravær av tilbud og økt isolasjonsbruk som følge av smitteverntiltak og redusert bemanning. Jussbuss er svært kritisk til at Kriminalomsorgen skal kunne beslutte straffavbrudd uten den innsattes samtykke. Dersom forslaget vedtas slik det er foreslått, mener vi at tiden under straffavbruddet må avkortes i soningstiden.
 
Les høringssvaret her.
Publisert 27. mars 2020 14:58 - Sist endret 10. des. 2020 05:35