Høring om forslag til ny rettshjelpslov

Jussbuss har svart på høring om forslag til ny rettshjelpslov inntatt i NOU 2020:5 Likhet for loven - Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven). 

Jussbuss stiller seg overordnet positiv til rettshjelpsutvalgets forslag
til ny lov om støtte til rettshjelp, og til deres anbefalte endringer av
ordningen for rettshjelp. Utvalgets forslag bidrar til en bedre
rettshjelpsordning sammenlignet med situasjonen i dag og må derfor vedtas.

Samtidig kan utvalgets forslag forbedres, og man må se nærmere på
alternative modeller i fremtiden. Vårt primære standpunkt er at ordningen
for offentlig rettshjelp burde være billigere for den enkelte og at den
burde dekke hele samfunnets rettshjelpsbehov. En offentlig finansiert
førstelinjetjeneste ville bidratt sterkt til å gjøre rettshjelpsordningen
bedre og på den måten sikre likhet for loven.

Les høringssvaret her. 

Publisert 30. nov. 2020 16:41 - Sist endret 12. des. 2020 20:43