Høring om forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven som følge av covid-19-pandemien

Jussbuss mener det er helt nødvendig at manglende aktivitet som følge av covid-19, ikke skal medføre reduksjon eller stans av ytelse, eller avbrudd av program. Vi stiller oss derfor positive til forslaget.

Vi ber imidlertid om at det presiseres ytterligere hva som ligger i at en aktivitet eller deltakelse på kvalifiseringsprogrammet «ikke er mulig som følge av covid-19 utbruddet». Videre foreslår vi at departementet uttrykkelig presiserer at vilkåret for unntak fra aktivitetskrav er et alminnelig rettsanvendelsesskjønn, samtidig som Nav tillegges stor frihet til å foreta konkrete skjønnsmessige vurderinger.

Les høringssvaret her.

Publisert 23. apr. 2020 09:56 - Sist endret 12. des. 2020 09:29