Høring om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Jussbuss mener at det er helt nødvendig at lovverket som regulerer hvilke trygdeytelser man har rett til, blir mer tilgjengelig for brukerne. Høringsforslaget kan derfor bidra til at regelverket blir mer oversiktlig, både for rettsanvenderne og brukerne som sådan. Vi stiller oss likevel skeptiske til deler av forslaget og vil komme med enkelte bemerkninger.

Vi ser at en god digital plattform kan bidra til en god brukeropplevelse for mange. Samtidig er det slett ikke slik at alle borgere behersker digitale løsninger like godt. Hensynet til effektivisering og forenkling i forvaltningen, må ikke gå på bekostning av brukernes behov for oppfølging og hjelp.

Vi stiller oss kritisk til forslaget om å fjerne unntakene til medisinsk dokumentasjon av arbeidsuførhet for sykepenger, og forslaget om å lovfeste en maksimal tidsperiode for rett til sykepenger under opphold i utlandet utenfor EØS-området. Vi mener også at Arbeids- og sosialdepartementet må sørge for at enkeltpersoner ikke rammes urimelig hardt ved  lovfesting om at brukeren må benytte rett til sykepenger før rett til arbeidsavklaringspenger.

Les høringssvaret her.

Publisert 30. mars 2020 10:07 - Sist endret 12. des. 2020 22:46