Høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19. 

Jussbuss er kritiske til at høringsnotatet gis en høringsfrist på seks dager, og er bekymret for myndighetenes utstrakte bruk av korte høringsfrister under utbruddet av Covid-19. Særlig gjelder dette ved forslag som begrenser enkeltpersoners rettigheter og har stor betydning for den enkelte. 

Vedrørende forslaget om forlengelse av innreiserestriksjoner mener Jussbuss at varigheten av forlengelsen ikke er forholdsmessig eller nødvendig, at innreise må tillates for personer med oppholdstillatelse hvis de har et sted å gjennomføre karantene og at terskelen for å utvise eller ilegge straff for brudd på de midlertidige innreiserestriksjonene må være høy. 

Vedrørende forslaget om forlengelse av reglene om fjernmøter i Utlendingsnemda, mener Jussbuss at muligheten for personlig oppmøte i nemdmøte er en viktig rettssikkerhetsgaranti, og at slike møter bare unntaksvis kan avholdes ved fjernmøte. 

Les høringssvaret her.

Publisert 16. okt. 2020 13:22 - Sist endret 13. des. 2020 07:00