Høring om forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Jussbuss har svart på høring om forslag til endringer i utlendingsloven- og forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

 

Jussbuss støtter ikke den foreslåtte beredskapshjemmelen. Fremfor å bidra til å løse praktiske utfordringer i forbindelse med en betydelig økning i asyltilkomster, griper forslaget inn i det veletablerte flyktningbegrepet og svekker rettsstillingen til enkelte flyktninger. 

Videre innebærer forslaget et alvorlig inngrep i barns rett til familieliv ved å frata enslige mindreårige retten til familieinnvandring. Det er sterkt kritikkverdig at departementet ikke har foretatt en grundigere vurdering av barnets beste og rett til vern om familieliv. 

Jussbuss har en rekke innvendinger mot forslagets utforming hvis det likevel skal bli vedtatt og til rettsstillingen til dem forslaget rammer. 

Les høringssvaret her. 

Publisert 16. okt. 2020 14:10 - Sist endret 13. des. 2020 08:01