Klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Det er kommet et forslag om å klargjøre virkeområdet for regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. I dag er det slik at det regionale verneombudet omfavner alle virksomheter som driver med virksomhet som faller innunder disse bransjene, uavhengig av om dette er hoveddelen av deres geskjeft. Forslaget er å innsnevre virkeområdet slik at verneombudet kun omfatter bedrifter som er registrert under en av disse bransjene i Brønnøysundregistrene. Jussbuss mener at en slik innsnevring fører til at arbeidstakere som jobber i bedrifter som ikke har sin hovedvirksomhet innenfor hotell-, restaurant- og renholdsbransjen faller utenfor, og at dette er uheldig, spesielt med tanke på at det er midler i fondet til de regionale verneombudet til at også disse bedriftene burde innlemmes av ordningen med verneombud. Les hele høringssvaret vårt her.

Publisert 8. sep. 2017 13:48 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34