Høring om ny domstollov

I høringsnotatet om ny domstollov er det foreslått flere endringer til den nåværende domstolloven. Vårt høringssvar gjelder de delene av høringsnotatet som omhandler forliksrådet. Jussbuss er kritisk til at det er uheldig at Forliksrådet unntas kravet om å forkynne saksdokumenter med mottakskvittering eller rekommandert brev. Dette kan i verste fall kan man som innklaget risikere å få rettskraftig dom avsagt mot seg uten å vite at man er part i en rettssak. Vi stiller oss bak forslaget om at forliksrådet underlegges samme forkynnelsesregler som de øvrige domstolene. Jussbuss er også kritisk til de samme rådsmennene både mekler og avsier dom dersom mekling ikke fører frem. Vil du lese mer finner du vårt høringssvar her!

Publisert 15. mai 2017 08:59 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34