• 1.10.2010

Juss-Buss og JURK har skrevet høringsutalelse til delutredning om økt adgang til instruksjon over Utlendingsnemnda.

http://jussbuss.no/files/File/Hoeringsuttalelse_Delutredning_

om_utvidet_instruksjonsmyndighet_over_UNE.pdf