English version of this page

Lønnssamtale

"Arbeidstaker skal tilbys en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene og hindre diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6."

- Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 for
Akademikerne og Unio, §5

Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør. For at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Kunnskap, kompetanse, innsats, faglig og administrativt ansvar må i større grad legges til grunn for lønnsutvikling, både for grupper og individer. Lønn må brukes aktivt slik at samfunnets kunnskapsressurser flyttes dit de best kan nyttiggjøres.

Akademikerne har over tid ment at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen. Det gir et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling. I forhandlingene om ny hovedtariffavtale i 2022, fikk vi gjennomslag for vårt krav. Tidligere har arbeidstakere hatt rett til en årlig samtale, mens nå er det krav om at arbeidsgiver skal  tilby arbeidstaker en årlig samtale. Akademikerne anser det som hensiktsmessig at det skjer i forkant av kravfristene til de lokale 2.5.1-forhandlingene.

Hva er en lønnssamtale?

Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. For at lønnssamtalen skal bli best mulig, må det foreligge en stillingsbeskrivelse og definerte mål for den enkelte stilling. Ta kontakt med din nærmeste leder dersom du ønsker en lønnssamtale eller ønsker å vite når denne er planlagt.

I lønnssamtalen vil du kunne formulere dine forventninger til lønn og eventuelt andre goder. Din leder vil kunne gi sitt syn på dine resultater, din innsats og kompetanse. På denne måten blir din kompetanse og innsats synliggjort og sett i sammenheng med virksomhetens mål. Akademikerne mener at lønnssamtalen bør skilles fra medarbeidersamtalen, men her finnes det ulike modeller. Vær også klar over at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og skal ikke erstatte de lokale forhandlingene. De lokale forhandlingene skal skje gjennom lokale tillitsvalgte, altså på kollektivt grunnlag.

Forberedelser til samtalen

Du bør i lønnssamtalen tydelig kunne redegjøre for din utdannelse, erfaring og realkompetanse. Orienter deg gjerne om lønnsnivået til sammenliknbare grupper i forkant av samtalen. Du bør kjenne til din rolle, ditt ansvarsfelt og målene som er satt for din arbeidsinnsats i virksomheten. I forkant av en lønnssamtale kan du søke råd hos din tillitsvalgte.

De ulike rollene i lønnssamtalen:

  • Din rolle:
    Vi anbefaler alle våre medlemmer å takke ja til tilbudet når leder tilbyr den årlige lønnssamtalen. Gjennom lønnssamtalen vil du kunne gi arbeidsgiver tilbakemeldinger på hvilke forventninger du har til egen lønns- og karriereutvikling. Arbeidsgiver på sin side vil kunne benytte samtalen til å gi tilbakemelding på jobbutførelse og utviklingspotensiale. Lønnssamtalen vil avklare forventningsgrunnlag og skape nærhet til lønnsfastsettingen på en helt annen måte enn ved de sentrale forhandlingene.

  • Lederens rolle:
    Hvilken leder som gjennomfører samtalen, må være gjenstand for vurdering på den enkelte arbeidsplass. Lederen skal være tydelig på mål, måloppfyllelse og på kriteriene virksomheten vurderer etter. Lederen skal årlig tilby arbeidstakeren lønnssamtale.

  • Tillitsvalgtes rolle:
    De tillitsvalgte bør bidra til at alle medlemmer gjennomfører en lønnssamtale. Lønnssamtalen bør i utgangspunktet foregå mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dersom tillitsvalgt er med i lønnssamtalen, bør dette kun være som bisitter og tilhører. Tillitsvalgte bør i samråd med arbeidsgiver bli enige om hvilke forhold og kriterier som skal vektlegges ved en lønnsvurdering. Dette må tilpasses lokale behov og være mest mulig klart formulert.

 

 

Publisert 24. okt. 2018 14:53 - Sist endret 29. juni 2022 11:37