Vedtekter for Akademikerne-UiO

Vedtektene springer ut fra Vedtekter for Akademikerne, samt Veiledning og retningslinjer om samarbeid mellom Akademikerforeninger på den enkelte arbeidsplass.

Vedtatt av styret for Akademikerne-UiO 20.6.2018

§ 1 Navn og formål

Sammenslutningens navn er Akademikerne-UiO.

Akademikerne-UiO er en lokal sammenslutning ved Universitetet i Oslo, bestående av fagforeningene tilhørende hovedsammenslutningen Akademikerne i det statlige tariffområdet.

Akademikerne-UiO representerer medlemmer av Akademikerforeningene ved Universitetet i Oslo som arbeidstakerpart etter bestemmelsene i Hovedavtalen.

Akademikerne-UiO skal ivareta sine medlemmers interesser gjennom foreningsvise og desentrale ordninger, tilpasset Universitetet i Oslos virksomhet og rammer. Samarbeidet er basert på prinsippene om autonome medlemsforeninger, og har som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet.

Akademikerne-UiO skal ivareta sine medlemmers interesser og sikre medbestemmelse på arbeidsplassen.

 

§ 2 Medlemskap

Alle lokallag på UiO til foreninger som er tilknyttet Akademikerne Stat er i utgangspunktet medlemmer av Akademikerne-UiO.

En medlemsforening kan på eget initiativ melde seg ut av sammenslutningen. Dette skjer tidligst tre måneder etter at styret av Akademikerne-UiO har mottatt et varsel om dette. Medlemsforeningen har fulle rettigheter etter disse vedtekter i perioden fra varselet er gitt, til foreningen trer ut av sammenslutningen.

 

§ 3 Styret og styrets arbeid

Alle medlemsforeningene har ett medlem i styret, vanligvis representert ved foreningens tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte, dersom ikke medlemsforeningen har bestemt noe annet.

Når en medlemsforening velger/utnevner et styremedlem har denne stemmerett i styret umiddelbart etter at hovedtillitsvalgt for Akademikerne-UiO har fått beskjed om valget/utnevnelsen.

Styremedlemmer må være tilknyttet Universitetet i Oslo i henhold til Hovedavtalens bestemmelser om hvem som kan være tillitsvalgte.

Styret konstituerer seg selv i det første møtet i hvert kalenderår og velger da leder og nestleder.

Styret kan avsette leder og nestleder i løpet av perioden med absolutt flertall.

Vedtak fattes ved simpelt flertall. Minst halvparten av styremedlemmene må være til stede. En av disse skal være leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder, eller nestleder i leders fravær, dobbeltstemme.

Utadrettet aktivitet skal som hovedregel være basert på konsensus.

Styret fatter selv vedtak om disposisjon av frikjøpsressurser fra UiO.

Styret skal ha minst ett møte per semester, for øvrig etter behov.

Hovedtillitsvalgt er styrets sekretariat, og innkaller til styremøte i samråd med leder. Saksliste sendes ut i forkant av møtet og referat etterkant.

Styret vedtar vedtektene for Akademikerne-UiO og velger hovedtillitsvalgt.

 

§4 Valg av hovedtillitsvalgt

Styret velger hovedtillitsvalgt for to år av gangen.

Styret kan avsette hovedtillitsvalgt i løpet av perioden med absolutt flertall.

Styret oppnevner en valgkomité for to år av gangen.

Komiteen skal bestå av tre medlemmer, og velger sin egen leder. Medlemmene skal fortrinnsvis komme fra ulike medlemsforeninger, og skal ha tilknytning til UiO.

Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret, som avholder valget. Valgkomiteen avgjør selv om de vil innstille en eller flere kandidater.

Styremedlemmer kan foreslå en annen kandidat enn den som er foreslått av valgkomiteen.

Styret og valgkomiteen skal påse at prosessene ikke skaper unødvendig ulempe for arbeidsgivere lokalt på UiO.

Dersom hovedtillitsvalgt ønsker å trekke seg fra sitt verv gir vedkommende beskjed til styret som tar dette videre til valgkomiteen.

 

§5 Hovedtillitsvalgtes mandat

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne-UiO er daglig leder og rapporterer til styret.

Hovedtillitsvalgt er ikke ordinært medlem av styret.

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøte skal som hovedregel avholdes i løpet av vårsemestret ved Universitetet i Oslo.

Møtet er åpent for alle medlemmer i Akademikerforeninger ved UiO og har til hensikt å gi medlemmene en oversikt over aktuelle saker som berører medlemsforeningene, eksempelvis sentrale forhandlinger i statlig tariffområde, lønns- og personalpolitikk ved Universitetet i Oslo, samt pågående omstilling og andre prosesser som forutsetter medbestemmelse i henhold til hovedavtalens bestemmelser.

Årsmøtet kan også inneholde andre innslag, som lokale kurs og seminarer.

 

§ 7 Regler for vedtektsendring

Vedtekter for Akademikerne-UiO skal til enhver tid være i tråd med Akademikernes veiledning for lokalt samarbeid, og skal være forankret i Akademikernes idégrunnlag.

Medlemsforeningene kan fremme forslag om vedtektsendringer. Disse sendes til hovedtillitsvalgt og skal inneholde bakgrunn og eventuelt forslag til endring av ordlyden for den aktuelle bestemmelsen. Hovedtillitsvalgt legger frem saken for styrebehandling ved første anledning.  

Styret vedtar vedtektene ved absolutt flertall.

 

§ 8 Regler for opphør

Akademikerne-UiO kan vedtas nedlagt med absolutt flertall på to gjentakende styremøter med minst en måneds mellomrom.

Ved opphør tilfaller gjenstående midler og eiendeler medlemsforeningene, relativt til medlemstall på opphørstidspunkt.   

Publisert 9. okt. 2019 10:01 - Sist endret 9. okt. 2019 10:03