Årsmøte 2018 for Tekna UiO

Årsmøte i Tekna-UiO etatsforening 3. desember 2018 (referat)

Referat fra årsmøte 2018 for Tekna-UiO

Tid: klokken 14:00 - 16:00, mandag 3. desember 2018

Sted: Ole-Johan Dahls hus Seminarrom Java (GA-06-2423)

Styremedlemmer i Tekna-UiO: Dag Endresen (leder), Stein Michael Storleer (nestleder), Elisabeth Høidal Ytterdal, Heidi Tømmerdal, Øystein Prytz, Terje Grønås (vara), og Frøydis Schultz (vara). Alle styremedlemmer og vara-medlemmer var tilstede i årsmøtet.

Til stede: 20 personer totalt, inkludert styremedlemmer.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer og referent.
  3. Orientering om resultatet fra årets lokale lønns-forhandlinger (HTA 2.5.1).
  4. Hovedtillitsvalgt for Akademikerne-UiO (Tina Næss) foreller om lønnsforhandlinger.
  5. Valg av strategi frem mot neste års lønnsforhandlinger (medlemsundersøkelse).
  6. Årsberetning 2018 for Tekna-UiO.
  7. Valg av styreverv og valgkomite.
  8. Eventuelt.

Sak 1/18: Årsmøtet ble lovlig satt og innkallingen godkjent av tilstedeværende medlemmer. 

Sak 2/18: Dag Endresen ble valgt som ordstyrer og Heidi Tømmerdal ble valgt til referent. Marthe Lid og Christoffer Hinchcliffe ble valgt for å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Sak 3/18: Dag Endresen presenterte hovedpunkter og resultater fra årets lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.5.1). En oversikt finnes også med i årsberetningen. Det ble noe diskusjon om åpenhet og transparens i forhandlingene, sett opp mot kravene til konfidensialitet.

Tekna medlemmer med hovedstilling ved UiO var før lønnsoppgjøret ca. 386 personer. Dette tallet er lavere enn antall medlemmer i etatsforeningen fordi flere har hovedstilling utenfor UiO. I alt 117 medlemmer (ca. 30%) leverte krav-skjema til årets lokale lønnsoppgjør (94 teknisk-administrative og 23 vitenskapelig ansatte). 70 av 117 innleverte krav (60%) fikk gjennomslag for lønnsøkning i årets lokale lønnsforhandlinger. Det var totalt ca. 82% av alle medlemmene i Tekna-UiO som kun fikk generelt tillegg på 1,4%, som betyr en reallønnsnedgang for mange. Totalt for hele Tekna-UiO fikk vi en gjennomsnittlig lønnsutvikling på 2,89%. Se ellers årsberetningen for 2018 som ligger på nett for en detaljert gjennomgang.

Sak 4/18: Hovedtillitsvalgt Tina Næss, som også er forhandlingsleder for Akademikerne-UiO, var invitert til å delta og orientere om årets lokale forhandlinger ved Tekna-UiO sitt årsmøte for 2018. Hun fortalte om årets lokale forhandlinger og forklarte at partene er underlagt konfidensialitet i forhandlingsrommet. Prioritering er også underlagt taushetsplikt.

På spørsmål om bruk av koden Sjefsingeniør ble det forklart at denne koden er underlagt spesielle regler og særskilte forhandlinger ved UiO. Det er derfor få som har fått denne koden ved UiO per i dag. Akademikerne-UiO har igjen i år problematisert at gruppen uorganiserte følger lønnsmassen (og forhandlingene) for Unio, LO Stat og YS Stat.
Det kom flere spørsmål om den nye lønnsstigen og hvordan den nye ordningen fungerer og praktiseres for stipendiater. Alle medlemmer i lønnsstige får både generelt tillegg og lønnsopprykk i stigen. Stipendiater får 3% av aktuell årslønn i lønnsopprykk hvert år (i totalt 4 år) på samme dato som ansettelsesdato. Flere detaljer finnes i Hovedavtalen i staten for Akademikerne.

Det ble fremhevet at lønnsamtalen er et meget viktig verktøy for individuell lønnsutvikling, inkludert for alle Tekna-UiO medlemmer. Lønnssamtalen kan behandle tema slik som: Hvor er du i dag, hvor ønsker du å være i fremtiden, konkrete utviklings- og karriereplaner utformet sammen med din nærmeste leder som beskriver hva som skal til for å få en bedre individuell lønnsutvikling. Det ble også understreket at arbeidsgiver alltid har hovedansvaret for lønnsutviklingen til den enkelte ansatte. For flere detaljer om lønnsforhandlinger og lønnsutvikling henvises til websidene for Akademikerne-UiO.

Sak 5/18: Leder Dag Endresen tok en gjennomgang av resultater fra et spørreskjema som ble sendt til Tekna-UiOs medlemmer før årsmøtet. Svarprosenten var veldig lav og man kan derfor ikke konkludere så mye fra resultatene. Det ble fremmet et forslag om å sende ut en tilsvarende medlemsundersøkelse til våren for å få et bedre rådgivende grunnlag for valg av strategi inn i neste års lønnsforhandlinger.

En viktig utfordring når Tekna-UiO-styret prioriterer lønnskrav er at styremedlemmene ikke tilstrekkelig kjenner individuelle medlemmer i den meget store institusjonen som UiO er. Det er også for få som søker om lønnsøkning i lokale lønnsforhandlinger. Kommentar fra salen argumenterte at utforming av lønnskrav ofte er for mye jobb og for lite penger. Det ble diskutert hvor synlig Tekna-UiO er og at vi bør bli mer synlig framover. Forslag fra salen om å forsøke å hjelpe våre medlemmer mer, ta mer kontakt, og være mer aktiv.

Det kom også opp spørsmål om hvordan Tekna-UiO bør gå fram ved kommende lokale forhandlinger, enten å prioritere kollektive generelle tillegg for alle eller en gruppevis prioritering. Hvordan man prioriter i styret og hvilke kriterier det prioriteres etter, bør bli gjenstand for en åpen diskusjon inkludert hvordan man kan forsøke å finne objektive kriterier for en god fordeling blant medlemmene. Dette er noen av utfordringene som hele etatsforeningen må være med på å diskutere fremover.

Sak 6/18: Foreløpig årsberetning var lenket fra Tekna-UiOs websider med innkalling for årsmøtet og ble også delt ut i møtet. Årsberetningen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Sak 7/18: Valgkomitéen fremmet følgende forslag for valg til styret:

Leder: Dag Endresen (gjenvalg). Valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer: Elisabeth Høidal Ytterdal (gjenvalg), Frøydis Schulz (ny), Stein Michael Storleer (gjenvalg), Øystein Prytz (ikke på valg). Valgt samlet ved akklamasjon.

Varamedlemmer: Heidi Tømmerdal (ny) og Terje Grønås (gjenvalg). Valgt samlet ved akklamasjon.

Det ble fremmet forslag til ny valgkomité: Finn Knut Hansen (gjenvalg) og Haneef Awan (gjenvalg). Valgt samlet ved akklamasjon.

I henhold til Tekna-UiOs vedtekter velges styreleder for ett år (2019); styremedlemmer på gjenvalg eller som er nye for to år (2019 og 2020); varamedlemmer velges for ett år (2019). Nesteleder bestemmes av styret i konstituerende styremøte.

Sak 8/18: Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 16.

Last ned referat som PDF.

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna, Tekna-UiO, årsmøte
Publisert 3. des. 2018 09:03 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08