Lønn og forhandlinger

Hovedtariffoppgjør

Systemet rundt lønnsforhandlinger i Staten er tredelt og foregår i form av hovedtariffoppgjør, sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Alle er forankret i ”Hovedtariffavtalen i staten” (HTA) og omhandler alle virksomheter i staten.

I hovedtariffoppgjøret forhandler de sentrale partene i staten; KMD – Kommunal og moderniseringsdepartementet, YS – Yrkesorgansisasjonenes Sentralforbund, Unio, LO og Akademikerne. YS Stat ivaretar Parat-medlemmene i disse forhandlingene. Forhandlingene i 2016 resulterte i to separate tariffavtaler. En mellom staten og YS, LO og Unio, og en annen mellom staten og Akademikerne. Dette ble resultatet da Akademikerne aksepterte et tidlig forslag til avtale, som de tre andre forbundene ikke mente de kunne godta. De tre forhandlet videre og kom frem til en annen løsning. Uorganiserte arbeidstakere i staten følger avtalen mellom staten og YS, LO og Unio. Denne delingen er videreført siden.

Nå i 2022 gikk UNIO over til Akademikerne sin avtale. 16. juni vedtok stortinget at de uorganiserte skal følge den største avtalen i den enkelte virksomhet. Det betyr at de uorganiserte ved UiO ikke er sikret et lønnstillegg i år. Et slik tillegg må eventuelt komme i stand gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiver UNIO og Akademikerne sine lokallag ved UiO.

Gjeldende hovedtariffavtale gjelder fra 1. mai 2022 – 30. april 2024. Hovedtariffavtalen inneholder lønns- og arbeidsvilkår for alle statsansatte. 

I hovedtariffoppgjøret settes det av sentrale tillegg til alle statsansatte. Tillegget gis som et kronetillegg eller prosenttillegg. For 2022 ble følgende generelle tillegg gitt med virkning fra 1. mai 2022:

  • et flatt tillegg på 1,7 % for alle lønnstrinn fra 66 og oppover.
  • et flatt tillegg på kr 10 000,- for alle lønnstrinn fra og med 65 og nedover
  • ett lønnstrinn ekstra for alle førstekonsulenter
  • de gamle lønnsrammene er erstatter med to lønnsstiger. En kort og en lang.
  • den lange gir 1.1 % tillegg hvert år i ti år, og så 0,55 % økning de seks neste.
  • den korte gir 1.1 % tillegg hvert år i ti år.

Det ble også avsatt en pott på 0,84 % til lokale forhandlinger i 2022. Frist for forhandlingene er satt til 31. oktober 2022.

Sentrale justeringsforhandlinger er forhandlinger hvor de sentrale parter avsetter midler til visse stillingskoder. Det ble ikke avsatt slike midler i 2022.

Parats sentrale sider finner du lenker til lønn og forhandlinger, med informasjon om lønnsoppgjørene i offentlig sektor.

2.5.1 – Lokale forhandlinger

I hovedtariffoppgjøret settes det av midler til lokale forhandlinger, eller forhandlinger etter HTAs punkt 2.5.1. For 2022 er det satt av 0,84 % til lokale forhandlinger.

Kravfrist 2022 var 16. august. Ikke send krav på papir.
Nettskjema: https://nettskjema.no/a/208886

I lokale forhandlinger gjelder UiOs lønnspolitikk:
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/lonnspolitikk.html

og UiOs stillingsstruktur:
Teknisk-administrative stillinger: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/stillingsstruktur.html
Vitenskapelige stillinger: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/stillingsbetegnelser/

 

2.5.3 - Særlige grunnlag

Hvis en ansatt har fått vesentlig endret stillingsinnhold kan det lokalt på UiO føres forhandlinger etter HTAs punkt 2.5.3.

Det samme gjelder hvis en arbeidstaker har fått tilbud om en stilling utenfor UiO – ”rekruttere og beholde”, eller en arbeidstaker har ytt en ”ekstraordinær arbeidsinnsats”. De to sistnevnte forhandlinger har ikke tvisteløsning, dvs. at organisasjonene ikke kan bryte forhandlingene, og arbeidsgivers siste tilbud i saken vil da gjelde. Disse bestemmelsene er hjemlet i HTA punkt 2.5.3 – 2.

Med hjemmel i HTA punkt 2.5.3-2 kan det også gis opprykk for personer som har fylt 62 år i henhold til UiOs seniorpolitikk, punkt 6, med begrunnelse i å beholde viktig kompetanse lengre.

Vi anbefaler at du tar kontakt med parat@uio.no hvis du får endret innholdet i din stilling vesentlig, eller ønsker råd ift. andre bestemmelser innenfor 2.5.3.

-------------------------------------------------

Se også: Parat UiOs søknadsskjemaer for 2.5.1- og 2.5.3-forhandlinger med frister.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 9. nov. 2022 20:48