Midlertidig ansatt

Etter norsk rett er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. Men det finnes unntak der arbeidsgiver har anledning til å ansette arbeidstakere i midlertidige stillinger.

For stillinger i Staten er det Tjenestemannsloven som gjelder.

Hovedregel er fast ansettelse

Tjenestemannsloven er klar når det gjelder tilsettelse i Staten. Ifølge lovens § 3, 2 skal en Tjenestemann tilsettes fast. Fast ansettelse innebærer at arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene.


Hva er midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse kan bare avtales i nærmere angitte tilfeller. Midlertidig ansettelse innebærer at arbeidsavtalen opphører av seg selv når ansettelsestiden er utløpt, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.

Stillingsvernet er derfor betydelig sterkere ved fast ansettelse enn ved midlertidig ansettelse.


Tjenestemannsloven åpner for bruk av midlertidig ansettelse i følgende tilfeller:

Prosjektstillinger
En tjenestemann kan ansettes midlertidig når personen bare trengs for et begrenset tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, jf. Tjenestemannslovens §3.2.a.
For at en midlertidig ansettelse skal være lovlig her, må arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet ha grunn til å anta at
-arbeidsoppgavene er avgrenset
-de disponible økonomiske midlene begrenset
-tjenestemannen ikke trengs varig i virksomheten

Arbeidet ennå ikke er fast organisert
Videre kan en tjenestemann ansettes midlertidig dersom arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs jf. Tjenestemannslovens § 3.2.b. Dette unntaket kan være aktuelt i perioder med omorganisering.

Vikariat
En tjenestemann kan også ansettes midlertidig dersom det er snakk om et vikariat, dvs dersom vedkommende tjenestemann skal gjøre tjeneste for en annen, jf. Tjenestemannslovens § 3.2.c. Det er ikke noe krav om at det på forhånd er angitt hvem vikaren skal vikariere for, men dersom vikaren over lengre tid fyller et behov for ekstra arbeidskraft, skal vikaren ansettes fast

Vitenskapelige ansatte og stipendiater
Utdanningsstillinger, som stipendiater og post doc, er midlertidige stillinger ut fra forskrift til Tjenestemannsloven.

 

Fireårsregelen
Dersom tjenestemann har mer enn fire års sammenhengende tjeneste i virksomheten, vil vedkommende som hovedregel oppnå samme stillingsvern som en fast ansatt tjenestemann. Se mer om fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9, femte ledd.


Krav på skriftlig varsel

Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet, jf. Tjenestemannslovens § 7.3.2.


Tillitsvalgtes rett til drøfting av bruk av midlertidighet

Dersom de tillitsvalgte krever drøfting, er arbeidsgiver forpliktet til å drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter Hovedavtalens § 12.


Midlertidig ansatt og omorganisering

Før tjenestemann som har minst ett år sammenhengende tjeneste blir sagt opp fordi stillingen blir inndratt, arbeidet faller bort, vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste eller vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjonene som er nødvendige eller foreskrevet for stillingen, skal tjenestemannen om mulig tilbys annen passende stilling i virksomheten (intern fortrinnsrett) jf Tjenestemannslovens § 13.1. Den interne fortrinnsretten gjelder også for midlertidig ansatte tjenestemenn.

For mer om midlertidig ansatt og omstilling, se Omstilling på Parat UiO sine nettsider.

 

Er du midlertidig ansatt eller har du spørsmål om fast eller midlertidig ansettelse? Ta kontakt med oss og send en e-post til parat@uio.no

Av Jorunn Yttri
Publisert 24. mai 2013 10:37 - Sist endret 24. jan. 2016 15:38