Et grønt universitet

Parat som organisasjon er sertifisert som miljøfyrtårn. Vår fagforening legger derfor vekt på bærekraft og grønt miljø.Vi i Parat UiO mener det er viktig at UiO arbeider med miljøspørsmål, og ønsker derfor at UiO skal lykkes i sitt arbeid med å bli et Grønt UiO.

Hva kan tillitsvalgte gjøre?

Som tillitsvalgt kan du bidra som miljøambassadør ved å sette miljøsaker på dagsorden på avdelingsmøter og informasjons- og drøftingsmøter (IDF) på ditt fakultet eller din enhet.

Du kan ta opp og spørre etter grønne perspektiver for eksempel hvis møtene handler om innkjøp, bygg/ombygging eller generell planlegging av strategi. Få vite hva ledelsen din har som mål for et bærekraftig grønt miljø, og hvordan ditt fakultet eller din enhet bidrar til at UiO skal lykkes i å bli en tydelig grønn organisasjon.

UiOs kildesorteringsprosjekt

Tjenestemannsorganisasjonene på UiO har valgt en fellespresentant fra Parat UiO til å delta i styringsgruppen for UiOs prosjekt Ny kildesortering ved UiO 2015-2018 

 

Her er noen tips til på hvilke områder du kan være med å påvirke:

• Alle UiO-leverandører bør være miljøsertifiserte
• Det bør finnes egne økonomiske rammer til lokale energibesparende tiltak
• Påvirke til synliggjøring av miljøregnskap lokalt
• Påvirke til oppretting av miljømerkede grønne fag ved UiO
• Reform av innkjøpsordninger, krav til leverandører
• Påvirke til større budsjetter for miljøtiltak
• Påvirke til kildesortering i alle bygninger og utearealer


Hva tenker Parat UiO?

Styret i Parat UiO mener UiO bør ha:

• Egne økonomiske rammer til lokale energibesparende tiltak . For Parat er det viktig at miljøbevisst politikk skal lønne seg for fakulteter/enheter. Man bør vurdere insentivordninger, for eksempel en egen årlig pott, til «flinke» fakulteter/enheter, som ikke nødvendigvis er knyttet til UiOs finansieringsmodell.

• Økt satsing på direkte og konkrete miljørelatert utdanning og forskning. Parat støtter det fokuset og den profilen UiO har i forhold til miljørelatert utdanning og forskning, men ønsker at det satses på flere spissede miljørelaterte studier og at det stimuleres til enda bredere forskning innenfor bærekraft.

• Flere miljøstasjoner og kildesortering ved hele UiO. De ansatte må gjøres tydelig kjent med rutiner for håndtering av avfall. Parat UiO mener det bør settes i gang kildesortering for alle avfallsprodukter som Oslo kommune tar imot.

• Vi ønsker grønne kampanjer for ansatte og studenter med tydelige mål og krav, for å bevisstgjøre og endre folks holdninger. De ansatte må gjøres kjent med tiltak, planer og miljøregnskap. Grønt universitet må på dagsorden i ledelsesmøter.


En resolusjon om Grønt UiO ble vedtatt av årsmøtet i Parat UiO 2012:


«UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet må lykkes. De ansatte må bevisstgjøres til å gjøre grønne valg»