Lønn og forhandlinger

Hovedtariffoppgjør

Systemet rundt lønnsforhandlinger i Staten er tredelt og foregår i form av hovedtariffoppgjør, sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Alle er forankret i ”Hovedtariffavtalen i staten” (HTA) og omhandler alle virksomheter i staten.

I hovedtariffoppgjøret forhandler de sentrale partene i staten; KMD – Kommunal og moderniseringsdepartementet, YS – Yrkesorgansisasjonenes Sentralforbund, Unio, LO og Akademikerne. YS-Stat ivaretar Parat-medlemmene i disse forhandlingene. Forhandlingene i 2016 resulterte i to separate tariffavtaler. En mellom staten og YS, LO og Unio, og en annen mellom staten og Akademikerne. Dette ble resultatet da Akademikerne aksepterte et tidlig forslag til avtale, som de tre andre forbundene ikke mente de kunne godta. De tre forhandlet videre og kom frem til en annen løsning. Uorganiserte arbeidstakere i staten følger avtalen mellom staten og YS, LO og Unio. Denne delingen er videreført siden.

Gjeldende hovedtariffavtale gjelder fra 16. september 2020 – 30. april 2022. Hovedtariffavtalen inneholder lønns- og arbeidsvilkår for alle statsansatte. 

I hovedtariffoppgjøret settes det av sentrale tillegg til alle statsansatte. Tillegget gis som et kronetillegg eller prosenttillegg. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2020.

Sentrale justeringsforhandlinger er forhandlinger hvor de sentrale parter avsetter midler til visse stillingskoder. 

Parats sentrale sider finner du lenker til lønn og forhandlinger, med informasjon om lønnsoppgjørene i offentlig sektor.

2.5.1 – Lokale forhandlinger

I hovedtariffoppgjøret settes det av midler til lokale forhandlinger, eller forhandlinger etter HTAs punkt 2.5.1. For 2021 må vi vente på resultatet av de utsatte forhandlingene før vi vet om det blir avsatt noen midler til lokale forhandlinger.
 

I lokale forhandlinger gjelder UiOs lønnspolitik:
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/lonnspolitikk.html

og UiOs stillingsstruktur:
Teknisk-administrative stillinger: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/stillingsstruktur.html
Vitenskapelige stillinger: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/stillingsbetegnelser/

 

2.5.3 - Særlige grunnlag

Hvis en ansatt har fått vesentlig endret stillingsinnhold kan det lokalt på UiO føres forhandlinger etter HTAs punkt 2.5.3.

Det samme gjelder hvis en arbeidstaker har fått tilbud om en stilling utenfor UiO – ”rekruttere og beholde”, eller en arbeidstaker har ytt en ”ekstraordinær arbeidsinnsats”. De to sistnevnte forhandlinger har ikke tvisteløsning, dvs. at organisasjonene ikke kan bryte forhandlingene, og arbeidsgivers siste tilbud i saken vil da gjelde. Disse bestemmelsene er hjemlet i HTA punkt 2.5.3 – 2.

Med hjemmel i HTA punkt 2.5.3-2 kan det også gis opprykk for personer som har fylt 62 år i henhold til UiOs seniorpolitikk, punkt 6, med begrunnelse i å beholde viktig kompetanse lengre.

Vi anbefaler at du tar kontakt med parat@uio.no hvis du får endret innholdet i din stilling vesentlig, eller ønsker råd ift. andre bestemmelser innenfor 2.5.3.

-------------------------------------------------

Se også: Parat UiOs søknadsskjemaer for 2.5.1- og 2.5.3-forhandlinger med frister.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 17. mars 2021 11:36