Lønn og forhandlinger

Hovedtariffoppgjør

Systemet rundt lønnsforhandlinger i Staten er tredelt og foregår i form av hovedtariffoppgjør, sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Alle er forankret i ”Hovedtariffavtalen i staten” (HTA) og omhandler alle virksomheter i staten.

I hovedtariffoppgjøret forhandler de sentrale partene i staten; KMD – Kommunal og moderniseringsdepartementet, YS – Yrkesorgansisasjonenes Sentralforbund, Unio, LO og Akademikerne. YS-Stat ivaretar Parat-medlemmene i disse forhandlingene. Forhandlingene i 2016 resulterte i to separate tariffavtaler. En mellom staten og YS, LO og Unio, og en annen mellom staten og Akademikerne. Dette ble resultatet da Akademikerne aksepterte et tidlig forslag til avtale, som de tre andre forbundene ikke mente de kunne godta. De tre forhandlet videre og kom frem til en annen løsning. Uorganiserte arbeidstakere i staten følger avtalen mellom staten og YS, LO og Unio. Denne delingen ble videreført i 2018.

Gjeldende hovedtariffavtale gjelder fra 1. mai 2018 – 30. april 2020. Hovedtariffavtalen inneholder lønns- og arbeidsvilkår for alle statsansatte.

I hovedtariffoppgjøret settes det av sentrale tillegg til alle statsansatte. Tillegget gis som et kronetillegg eller prosenttillegg. Størrelsen på tillegget varierer etter lønnstrinn. I 2018 fikk alle statsansatte som følger avtalen mellom staten og YS, LO og Unio et generelt tillegg på kr 5100,- opp til og med lønnstrinn 47 og 1,25 % fra lønnstrinn 48 og oppover.

Sentrale justeringsforhandlinger er forhandlinger hvor de sentrale parter avsetter midler til visse stillingskoder. I hovedtariffoppgjøret i 2018 ble det ikke avsatt noe til justeringsforhandlinger.

Parats sentrale sider finner du lenker til lønn og forhandlinger, med informasjon om lønnsoppgjørene i offentlig sektor.

2.5.1 – Lokale forhandlinger

I hovedtariffoppgjøret settes det av midler til lokale forhandlinger, eller forhandlinger etter HTAs punkt 2.5.1. I 2018 ble det avsatt 1,9% av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Det endelige kronebeløpet fastsettes av KMD, og er forventet å sendes ut i juli.
 

I lokale forhandlinger gjelder UiOs lønnspolitik:
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/lonnspolitikk.html

og UiOs stillingsstruktur:
Teknisk-administrative stillinger: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/stillingsstruktur.html
Vitenskapelige stillinger: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/stillingsbetegnelser/

 

2.5.3 - Særlige grunnlag

Hvis en ansatt har fått vesentlig endret stillingsinnhold kan det lokalt på UiO føres forhandlinger etter HTAs punkt 2.5.3.

Det samme gjelder hvis en arbeidstaker har fått tilbud om en stilling utenfor UiO – ”rekruttere og beholde”, eller en arbeidstaker har ytt en ”ekstraordinær arbeidsinnsats”. Sistnevnte forhandlinger har ikke tvisteløsning, dvs. at organisasjonene ikke kan bryte forhandlingene, og arbeidsgivers siste tilbud i saken vil da gjelde. Disse bestemmelsene er hjemlet i HTA punkt 2.5.3 – 2.

Med hjemmel i HTA punkt 2.5.3-2 kan det også gis opprykk for personer som har fylt 62 år i henhold til UiOs seniorpolitikk, punkt 6, med begrunnelse i å beholde viktig kompetanse lengre.

Vi anbefaler at du tar kontakt med parat@uio.no hvis du får endret innholdet i din stilling vesentlig, eller ønsker råd ift. andre bestemmelser innenfor 2.5.3.

-------------------------------------------------

Se også: Parat UiOs søknadsskjemaer for 2.5.1- og 2.5.3-forhandlinger med frister.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 27. juni 2018 17:19