Samarbeidet med ledelsen gjenopptatt

Konflikten mellom Universitetsledelsen og fagforeningene er bedret, og samarbeidet er gjenopptatt.

Universitetsstyret vedtok den 12. mars en omorganisering av de fem avdelingene i Sentraladministrasjonen; Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Organisasjons- og personalavdelingen. Til tross for stor motstand fra fagforeningene og en felles uenighetsprotokoll til styret, valgte likevel Rektor Ole Petter Ottersen å bruke sin dobbeltstemme for å få gjennomslag for forslaget.

Det kontroversielle styremøtet førte til en opphetet diskusjon rundt forståelsen av partssamarbeidet etter Hovedavtalen. I Hovedavtalens formålsparagrat, §1, står det 'hovedavtalen skal være grunnlaget for de ansattes rett til medbestemmelse, og skal gi de ansatte en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres' og videre i punkt 4 'omstillingsarbeid krever ledere og tillitsvalgte som har god felles strategisk kunnskap som kan formidle endringsbehov og endringsmåter slik at de blir forstått og akseptert av de tilsatte'. Fagforeningene syntes at de fikk mindre informasjon om IHR-prosessen enn de ansatte, og derfor ikke kunne ivareta sine medlemmer på en god måte. Fagforeningene ved UiO valgte derfor å utsette alt samarabeid med ledelsen frem til man ble enige om en felles forståelse av begrepet 'partssamarbeid' og 'likeverdige parter' etter Hovedavtalens § 1.

8. mai var det et samarbeidsmøte mellom Universitetledelsen og fagforeningene. Hovedtillitsvalgt Ole Martin Nodenes var tilstede på møtet sammen med Odd Jenvin fra Parat sentralt. På møtet kom ledelsen og fagforeningene frem til tre punkter som skal sikre samarbeidet fremover.
 

  • Det holdes temamøter. Partene kan her spille inn hva som skal diskuteres.
  • Det legges opp til en praksis hvor eventuell uenighet i forhandlinger diskuteres forut for styremøter og hvor styreleder er tilstede.
  • Det holdes felles opplæring for å få en felles forståelse av partsamarbeidet.

Møtet var et godt utgangspunkt for videre samarbeid og vi håper at ny tillit kan gjenoppbygges!

 

 

Av Jorunn Yttri
Publisert 21. mai 2013 07:20 - Sist endret 22. mai 2013 13:47