2011

Publisert 4. apr. 2013 13:58

15. juni holdt Parat et medlemsarrangement med omvisning på Munchmuseet og bespisning på cafeen på Tøyen Hovedgård. Arrangementet var så populært at plassene var utbooket før påmeldingsfristen gikk ut!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiO gratulerer Universitetet i Oslo, med alle sine ansatte og studenter, på 200-årsdagen 2. september 2011!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene og arbeidsgiver ved UiO har nå kommet til enighet om modell for de lokale lønnsforhandlingene høsten 2011.

Det blir forhandlinger på individuelt grunnlag, Parat UiOs medlemmer må sende inn sine krav innen kl 16 den 22. september.

Se informasjonsside om lokale lønnsforhandlinger 2011.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Medlemstallet er viktig for å utøve medbestemmelse og ta vare på de ansattes rettigheter på arbeidsplassen lokalt, men også for at hele organisasjonen skal kunne vise til den støtten de har, når de møter til sentrale forhandlinger. Alle Parat UiOs medlemmer oppfordres derfor nå til å delta i en viktig oppgave: å øke medlemstallet!

Sentral kampanje Parat sentralt lanserer fra 15.11 en stor vervekampanje med flotte vervepremier. Kampanjen avsluttes den 31.12.2011.

Parat UiO-kampanje Den sentrale kampanjen kommer i tillegg til Parat UiOs egen vervekampanje som avsluttes samtidig. Dersom du verver noen i denne perioden er du altså automatisk med i to ulike premietevlinger!

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud takker i nyhetsbrev nr. 9/2011 alle medlemmer som har engasjert seg i artikler og på tv i høst i forbindelse med konsekvensene av avtalen om fleksibel alderspensjon for offentlig ansatte.

"Flere av dem som er brukt som eksempler i pressen har vært Paratmedlemmer", sier han. Det nye systemet medfører en rekke nye utfordringer, og Parat har engasjert seg sterkt i behovet for endringer i offentlig tjenestepensjon, slik at den harmonerer med ny fleksibel alderspensjon. Det gjør den ikke i dag.

Les resten av nyhetsbrevet nedenfor

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var en av de meldingene som kom i Parat UiOs åpne møte for UiO-ansatte om pensjon for statsansatte den 28.11.11. Parats advokat Andreas Grunde Rabben Moen sa at dersom man begynner å ta folketrygden og pensjon fra Statens Pensjonskasse ut til ulik tid kan man lett gå i en felle og tape penger.

Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, presiserte i sitt innlegg at YS vil avklare endelig sin holdning til de gjeldende pensjonsordningene i Staten på nyåret 2012, men at tema uansett vil være politikermat i flere år framover. Pensjonsreformens forhold til uføreytelser og etterlattepensjoner er således fremdeles uløst i det systemet vi har nå.

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Et mål om "én ansatt - én stemme" ved valg i universitets- og høgskolesektoren ble vedtatt i Parats representantskap i møte i november 2011! Parat mener at bestemmelsen om ulik stemmevekting mellom ansattegrupper er udemokratisk og ikke ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte slik man har det ellers i norsk arbeidsliv.

Saken startet med at Parat UiO i sitt årsmøte 2011 vedtok en resolusjon om at Parat UiO skal jobbe langsiktig for å oppheve vektingen av stemmer mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte, slik at stemmer fra alle ansattegrupper skal telle likt ved valg. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Ole Martin Nodenes er begeistret over medlemsmøtet i Parat UiO i går, den 5. april. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og viserektor Ragnhild Hennum møtte omkring 60 Parat UiO-medlemmer til samtale om prosjekt internt handlingsrom - administrativ utvikling ved UiO.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat har tatt til orde for at man må se på offentlig tjenestepensjon på nytt, og setter nå i gang et internt arbeid med å sikre en konkurransedyktig, offentlig tjenestepensjon også for årskullene født etter 1958. Målet er en samlet fagbevegelse, som kan forme en tjenestepensjon som er bra for alle ansatte i offentlig sektor.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Regionkonferansen i region Øst den 21. og 22. mars har to svært relevante hovedtemaer - "Samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen" og "Inkluderende arbeidsliv".

Se også "Temakveld" under arrangementer

 

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58
Publisert 4. apr. 2013 13:58

Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det er nå forhandlet frem en ny langsiktig avtale med Gjensidige, og med den følger gode nyheter:

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Etter enighet mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det nå klart at Rettsmedisinsk institutt overføres til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Konstruksjonen Parat er med sin organisering av medlemmer på tvers av sektorer og virksomheter, unik i norsk fagbevegelse.  Denne måten å forene felles interesser på til tross av noen ulikheter, gir Parat en ekstra dimensjon som ingen andre arbeidstakerorganisasjoner i Norge kan vise til", uttaler Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud i dagens lederartikkel. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I dagens lederartikkel fremhever Parats leder Hans-Erik Skjæggerud at kampen for likelønn mellom kjønnene ikke er over, heller ikke i offentlig sektor. I årets mellomoppgjør har statlig og kommunal sektor frist til 1. mai om å bli enige. Hovedkravet er reallønnsvekst for alle.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

I sitt innlegg på Parats regionkonferanse i dag og i går understreket Horn Johannessen at kunnskap om rettighetene våre er vår makt.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat UiOs leder Ole Martin Nodenes er også leder av regionalpolitisk utvalg øst (RPU) og var derfor fasilitator/vertskap for regionkonferansen på Gardermoen. Dag én var viet til Parats flaggsak 2011: "Medvirkning og medbestemmelse", mens dag to hadde inkluderende arbeidsliv som tema. 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

"Uttrykk som "å jobbe smartere" oppfattes i beste fall som morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet", sier Astrid Waaler Kaas i et debattinnlegg om prosessen "Internt handlingsrom" (IHR) i Uniforum 05 den 31.03.11. "Mangel på (riktigI) informasjon, eller dårlig planlegging kan føre til at en prosess oppleves som rotete".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) stiller store krav til partene i arbeidslivet. Vi skal alle bidra til å nå målene om redusert sykefravær, om å få seniorene til å være i arbeidslivet lenger og om å bidra til at personer med redusert funksjonevne kommer i arbeid.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Dette var IT-direktør Lars Oftedal klar på da Aslak Bonde spurte om UiO følger gjeldende lover og regler om innsyn i medarbeidernes e-post. Parat UiOs åpne debattmøte "Overvåkes arbeidsdagen" torsdag 5. mai var godt besøkt og innholdet interessant.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Partene i staten kom fredag kveld i havn med årets mellomoppgjør. Dette oppgjøret handler bare om penger. "Jeg er veldig fornøyd med størrelsen på det generelle tillegget", uttaler Ole Martin Nodenes, "de statsansatte får drøye 7000 kroner og det er viktig for å beholde kjøpekraften".

 

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Årets båttur på Oslofjorden i regi av Parat region øst går av stabelen 14. juni 2011 kl. 16.30-21.30 fra Rådhusbrygge 2. Det er påmelding med frist 27. april 2011

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Parat vil i 2011 ha et spesielt fokus på medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Dette er vår flaggsak og målet er at våre tillitsvalgte, gjennom økt kunnskap og kompetanse, skal bli enda bedre rustet i møte med arbeidsgiverne.

Publisert 4. apr. 2013 13:58

Fagforeningene har de siste dagene oppnådd noe mer innflytelse i prosessen Internt handlingsrom. De hovedtillitsvalgte i NTL UiO, Akademikerne, Forskerforbundet og Parat UiO står sammen om at dette ikke er godt nok - arbeidsgiver forholder seg ikke til Hovedavtalen.