Medlemsmøte om ny SA5-organisering.

Fredag 8. februar la IHR-sekretariatet frem utkast 1 til plangrupperapport for organisering av SA5. I den forbindelse inviterte vi våre medlemmer til fellesmøte onsdag 13. for å diskutere utkastet.

IHR-sekretariatet la i utkastet frem en modell der de gjør om sentraladministrasjonenes fagavdelinger til to avdelinger: Studie-, forsknings- og samfunnskontakt og Administrativ støtte. Støtteavdelingene skal jobbe med rene driftsoppgaver og ha en servicefunksjon overfor fakultetene. Videre er det satt opp en gruppe som heter Lederstøtte, og som utelukkende skal arbeide med strategi.

Flere møtte opp og mange hadde meninger knyttet til det første utkastet. Det var bred enighet om at hele prosessen med ny organisering av SA5 har vært svært forvirrende og mange følte resignasjon etter en lang prosess. Da rapporten ble lagt frem var modellen til ny organisering helt ukjent for de ansatte, og flere ble svært overasket da de så resultatet. Den jobben de ansatte hadde blitt bedt om å gjøre i forkant hadde tydeligvis ikke blitt tillagt særlig vekt i rapporten.


De ansatte mente at IHR-sekretariatets forslag om å skille strategi og drift ikke er en god ide. Flere var bekymret for forholdet mellom regler og utførelse, og spørsmålet om hvordan man kan drive strategi uten å vite hva som skjer i drift (støtteavdelingene) sto ubesvart. Det ble også stilt spørsmål om det blir dårligere service til brukerne ved å innføre den nye modellen, og om hvordan studentene tas vare på (UiOs primærvirksomhet) i den nye organisasjonsmodellen.


Ved å opprette de to ovennevnte støtteavdelinger, vil det være behov for avtaler mellom avdelingene og fakultetene. Ved innføringen av den foreslåtte modellen, må fakultetene heretter bestille de tjenestene de ønsker av støtteavdelingene sentralt. De ansatte var kritisk til en slik løsning og mente at en bestiller-ordning vil føre til mer byråkrati og vil være mindre knyttet til «hjelpe hverandre»-prinsippet slik det er i dag.
 

Som avslutning ble alle enige om at ønsket med IHR-prosessen i SA5 er å bevare det gode slik det er i dag. Den foreslåtte modellen er ingen god modell og fører til et dårligere forhold mellom sentraladministrasjonen og fakultetene. Forslag om å beholde dagens ordning med noen justeringer, men tydeligere å skille drift og strategi, ble tatt opp og støttet av medlemmene.


Vi takker medlemmene for godt møte og mange gode innspill som vi tar med oss videre i prosessen!

 

Av Jorunn Yttri
Publisert 4. apr. 2013 13:58