Brudd med Universitetsledelsen om ny organisering av sentraladministrasjonen (SA5)

Tirsdag 5. mars forhandlet fagforeningene og ledelsen ved UiO om ny organisering av sentraladministrasjonen. Da man ikke kom til enighet på det første forhandlingsmøtet, ble det satt opp nytt møte torsdag 7. mars.

Etter to forhandlingsmøter mellom fagforeningene og ledelsen på UiO i forrige uke, ble det ingen enighet om omorganisering av sentraladministrasjonen (SA5).
Parat, NTL, Akademikerne og Forskerforbundet valgte derfor å levere en felles uenighetsprotokoll der de ber om at saken utsettes inntil den er bedre utredet:

- «Organisasjonene støtter ikke universitetsdirektørens forslag om organisatoriske endringer i SA5 som er fremlagt til styremøtet 12. mars 2013. Det vil være dramatisk dersom universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken som er forhandlingsgjenstand etter Hovedavtalens § 13, nr. 2a.»

Organisasjonene har ti viktige grunner til ikke å støtte universitetsdirektørens forslag:

- Organisasjonene ser ikke at hovedutfordringene skissert opp i mandatet for IHR-prosessen ved UiO løses i den modellen for SA5 som er lagt fram.

- Organisasjonene mener at det ikke er gjort rede for hvordan innføring av modell 2 vil styrke primærvirksomheten ved UiO på institutter og fakulteter.

- Organisasjonene tar på alvor de motforestillinger til et forhastet vedtak vi har fått fra våre medlemmer.

- Organisasjonene er, på linje med våre medlemmer, bekymret for at fagligheten i det arbeidet som utføres i de sentraladministrative avdelingene blir skadelidende, også for fakulteter og enheter. 

- Det er flere gjennomgående risikoer som ikke svares ut på en konkret nok måte til å kunne se at den nye modellen ikke skaper nye alvorlige problemer.

- Det fremlagte forslaget innebærer at man oppretter en strategisk lederstøtte før man har gjennomgått organiseringen av studie-, forsknings- og kommunikasjonsavdelingene.

- På linje med rektoratet mener organisasjonene at UiO ikke skal organiseres etter bestiller-utfører-modell eller gjennom byråkratiserende tjenesteavtaler.

- Det må foretas en grundigere risiko- og konsekvensutredning av forslaget til modell, samt en redegjørelse for hvordan forslagene skal imøtekomme styrets bestilling fra oktober 2012. 

- Organisasjonene mener det er for tidlig å vedta en organisering av SA5 før man har vedtatt de andre forslagene som er ute på høring. 

- Organisasjonene ønsker en bred medarbeiderinvolvering i det videre arbeidet, både i utrednings- og analysefasen.

 

Saken skal behandles i Universitetsstyret tirsdag 12. mars.
 

Hele protokolltilførselen finner du på høyre side i menyen.

Av Jorunn Yttri
Publisert 4. apr. 2013 13:58