Hovedtariffoppgjøret er i gang - Parats nyhetsbrev 02/2012

Det økonomiske overskuddet som skapes i arbeidslivet skal komme alle til gode, også arbeidstakerne, sier Hans-Erik Skjæggerud i sin leder i siste nyhetsbrev.  Dette nyhetsbrevet har mye stoff om hovedtariffoppgjøret.

Du kan også lese om Parats utdanningsstipend, og om Parats nye organisering med et landsmøte.

 

Les hele nyhetsbrevet her

 

Leder
Februar er snart over og det merkes at dagene blir lengre. Det passer bra for det er mye å henge fingrene i for Parat. Forberedelsene til det kommende hovedtariffoppgjøret er godt i gang, og 6. - 7. mars arrangerer Parat en stor tariffkonferanse for tillitsvalgte på Gardermoen. Mer enn 150 tillitsvalgte fra alle sektorer er påmeldt. De møtes for å diskutere kravene vi ønsker å fremme ovenfor arbeidsgiverne. Det er all mulig grunn til å tro at det overordnede økonomiske kravet vil være reallønnsvekst. I tillegg vil det bli fremmet en rekke andre krav knyttet til arbeidsforhold og sikring av opparbeidede rettigheter.

Teknisk beregningsutvalg(TBU) er et partssammensatt utvalg som utarbeider statistikk på bakgrunn av resultatene av lønnsoppgjørene, og ser dette opp møt resultatene fra tidligere år. Deres foreløpige rapport ble lagt frem den 21. februar og viser de økonomiske tilleggene som ble gitt i 2011 jevnt over var relativt gode. Samtidig dokumenterer rapporten at det er betydelige forskjeller mellom ulike yrkesgrupper og bransjer.

Ikke overraskende bevilget igjen lederne seg lønnstillegg i 2011 som langt oversteg det ordinære arbeidstakere fikk. Dette blir selvfølgelig veldig problematisk når de samme lederne maner til moderasjon for arbeidstakerne. Hvordan kan de forvente at vi skal holde igjen når de selv ikke klarer å disiplinere seg selv? Et godt eksempel på dette er når lederen av NHO, den største hovedorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere, gjentar kravet om moderasjon til det kjedsommelige, samtidig som han ikke synes lederlønningene i Norge er spesielt høye. Da demonstrerer han er urovekkende mangel på forståelse for enkle mekanismer i samfunnet. Det samme kan på mange måter sies om regjeringen med statsministeren i spissen som også har vært tydelig i forhold til behovet for moderasjon. Han er riktignok kritisk til og fordømmer økningen i lederlønningene, men klarer likevel ikke feie for egen dør når det gjelder lederne i statseide aksjeselskaper.

På tross av økonomisk uro og krise i Europa flyter Norge videre på sin gullforgylte planke på en økonomi i stadig vekst og uten de mørke skyene på himmelen. Statistisk sentralbyrå har gjennom mange år varslet videre vekst og gode økonomiske rammebetingelser for Norge. Det er ingen endring på dette i de nyeste fremtidsutsiktene. Norske virksomheter klarer seg godt i konkurranse med utlandet, og vi importerer billige varer fra resten av Europa. Det økonomiske overskuddet som skapes i arbeidslivet skal komme alle til gode, også arbeidstakerne. Det er det lang tradisjon for i Norge, og det har bidratt til den eventyrlige veksten vi har hatt. Det er ingen grunn til å endre på det i hovedtariffoppgjøret i 2012. På samme måte er det ikke noen grunn for arbeidstakersiden til å endre på tradisjonen med å fremme fornuftige, balanserte og økonomisk bærekraftige krav.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i ParatTariffoppgjøret
Forberedelsene til årets hovedoppgjør pågår for fullt i alle sektorer.  I år kan partene forhandle om alle bestemmelsene i tariffavtalen og hovedtariffavtalen (ikke Hovedavtalen) ; ikke bare om kroner og øre.

Alt tyder på at det blir forbundsvise oppgjør i år. Det vil i privat sektor si at hver tariffavtale (hvert avtaleområde) blir reforhandlet hver for seg. I oppgjørene i staten, KS og med Spekter så er det YS som sitter med partsforholdet og Parat forhandler som en del av felles YS-delegasjoner.

Frontfagsmodellen
Det er som vanlig NHO-området og den konkurranseutsatte verkstedindustrien (les: Fellesforbundet/LO) som forhandler først. Dette oppgjøret; frontfagsoppgjøret, vil være retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge.   Det antas at frontfagsoppgjøret starter 8. mars og at det vil være avsluttet før påske; eventuelt går oppgjøret til mekling rett over påske.

I kommunal sektor starter oppgjøret den 29. mars.

I statlig sektor starter oppgjøret den 12. april. Siste forhandlingsdag er mandag 30. april.

A-delsforhandlingen i Spekter-området starter 18. april

I NHO-området starter forhandlingene på Presse- og Medieoverenskomsten den 21. mai og på Landbaseoverenskomsten den 4. juni. For øvrige avtaler i dette området og i Virke-området er forhandlingstidspunkt p.t. ikke endelig avklart.

Mange av Parats grupper skal også forhandle lokalt om lønn og andre økonomiske goder. Vi oppfordrer dere til å starte forberedelsene allerede nå. Husk at særavtaler med samme varighet som tariffavtalen, må sies opp for reforhandling.

Mer om årets tariffoppgjør i Tariffinformasjon 01-2012

Teknisk beregningsutvalg (TBU)
I forkant av oppgjøret har TBU lagt frem sin foreløpige rapport. Den viser at lønnsveksten fra 2010 til 2011 var på 4,3 prosent. Den lave prisstigningen førte til en god reallønnsvekst. Mer om TBU

Bekymret for flysikkerheten
Parat er bekymret for flysikkerheten dersom EU vedtar nye regler om arbeidstid for flygende personell. Som største arbeidstakerorganisasjon innen norsk luftfart møtte representanter fra Parat samferdselsministeren for å utrykke sin bekymring. Forslaget til nye arbeidstidsbestemmelser innebærer at flygende personell kan jobbe mer enn 13 timer sammenhengende hver dag, og opp til 60 timer i uken. Les mer

YS Privat med gjenvalg
Parats nestleder er gjenvalgt som leder av YS Privat

Varsler tilsyn i tannhelsetjenesten
I 2012 vil Arbeidstilsynet fokusere spesielt på
arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet på tannlegekontorene. Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat har kommet med innspill til tilsynslederne i Arbeidstilsynet.

Utdanningsstipend – søknadsfrist 1. april
Parats utdanningsstipend kan søkes av alle medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler ordinær kontingent, medlemmer som har utdanningspermisjon etter Arbeidsmiljøloven, samt medlemmer som er permittert eller arbeidsledige. Forutsetningen er at du har vært medlem av Parat i minst et år før utdanningen påbegynnes.

Stipend kan dekke inntil 75 prosent av direkte kostnader til læremateriell, kurs- eller studieavgifter og eksamensavgifter. Det kan utbetales inntil 20.000 kr årlig for videregående, fagskole, høgskole og universitet og inntil 5.000 kr for øvrig etter- og videreutdanning.

Det gis ikke stipend til dekning av tapt arbeidsinntekt, pc og internett. Oppholdsutgifter dekkes ikke, men reiseutgifter med offentlig kommunikasjon kan dekkes med inntil 50 %.

Husk å søke arbeidsgiver om støtte til utdanning og legg ved svaret i din stipendsøknad til oss, dersom utdanningen er relevant for nåværende jobb. Første søknadsfrist er 1.april og neste er 1.oktober.
Retningslinjer og søknadsskjema

Driftstilskudd og opplæringsmidler
Vi minner om at fristen for å søke både driftstilskudd og opplæringsmidler er 1. mars.

Driftstilskudd
Driftsstøtten utbetales etter søknad til grupper med minimum fem fullt betalende heltids, eller deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Les mer HER

Opplæringsmidler
Gruppene kan søke om opplæringsmidler fra Parat. Vi gjør oppmerksom på at den primære målgruppen for opplæringsmidler er tillitsvalgte. Les mer HER

Parats landsmøte
Parats første landsmøte arrangeres i Trondheim 14. – 15. november. Landsmøtet er Parats høyeste organ. Medlemsgrupper med 15 eller flere medlemmer kan møte på landsmøtet. Mindre medlemsgrupper kan slå seg sammen for å oppnå representasjon.

Retningslinjer for valg av delegater til landsmøte
Parats medlemsgrupper er i regelen ledet av én hovedtillitsvalgt. Disse vil i utgangspunktet, og såfremt de har 15 medlemmer eller mer, kunne velge delegat(-er) til Parats Landsmøte.

I noen tilfeller vil et medlem kunne være medlem av flere underorganisasjoner i Parat. I så tilfelle må det enkelte medlem, i forbindelse med valg til Landsmøtet, avklare hvilken underorganisasjon vedkommende skal regnes som en del av. Medlemskap i Parat-Ung og Parat-Pensjonist har ikke betydning i denne sammenheng.

Siste revisorbekreftede medlemstall (normalt 1. juli) forut for innkalling til Landsmøtet legges til grunn ved tildeling av delegater. Studenter, lærlinger og passive medlemmer inngår ikke i beregningen av medlemstall.

De som vil la seg representere på Landsmøtet må innen 1. august varsle sekretariatet om sin deltakelse. I varselet skal det fremkomme hvor mange medlemmer de representasjonsberettigede representerer, og hvor mange delegater de vil stille med. Navn på deltagerne må være sendt inn til sekretariatet før 1. september. Les mer HER

Retningslinjer for enkeltmedlemmer og medlemsgrupper under 15
Parats administrasjon skal veilede og tilrettelegge slik at enkeltmedlemmer og medlemsgrupper uten direkte representasjon til Landsmøtet kan oppnå slik representasjon.

Medlemsgrupper under 15 medlemmer kan selv velge å slå seg sammen uavhengig av region- eller sektortilknytting slik at de oppnår representasjon. Den sammenslåtte gruppen kan da selv velge delegat til Landsmøtet.

Enkeltmedlemmer og medlemsgrupper som ønsker hjelp til å slå seg sammen med andre grupper for å oppnå representasjon, skal innen 15. mai sende e-post til administrasjonen om dette. Administrasjonen skal innen 20. mai sende returmail med navneliste inneholdende kontaktopplysninger og antall medlemmer på alle grupper/tillitsvalgte som har meldt sin interesse for slik sammenslåing. Les mer HER

Øvrige frister er som for ordinære representanter til Landsmøtet.

Kurs i Parat
Informasjon om alle Parats kurs finnes i vår kurskalender . Her kan du også melde seg på kursene. Spørsmål om kurs sendes til kurs@parat.com .

Landsmøtekampanjer
Det vil bli igangsatt flere aktiviteter i forkant av årets Landsmøte. Målet er å stimulere og bidra til økt aktivitet lokalt, i tillegg til å gjøre det enkelt og morsomt å synliggjøre Parat.

Vi vil legge til rette for flere kreative tiltak og «vågestykker» som skal gi økt synliggjøring, økt profilering, økt kjennskap og flere medlemmer knyttet til Parat. Vi skal gjøre det lett å begeistre medlemsgrupper slik at de kaster seg over kampanjematerialet.

Kontingent for 2012
Kontingenten til Parat for 2012 er 1,2 prosent, maksimalt 386 kroner per måned. For medlemmer i BYEM (Parat Media, Tannhelsesekretærenes Forbund, og Parat Nav) er kontingenten 1,4 prosent, maksimalt 451 kroner per måned. Kontingenten skal trekkes av all lønn og faste tillegg, men overtid skal ikke være med i trekkgrunnlaget.
For ikke yrkesaktive og ikke yrkesaktive pensjonister er kontingenten 250 kroner per år. Lærlinger og studenter betaler ikke kontingent.

Parats på Facebook og Twitter
Nå er vi 1600 tilhengere på Facebook, men vi er sikre på at det er mange av Parats medlemmer som ikke har trykket «liker» ennå. Målet med vår tilstedeværelse på facebook (og Twitter) er å få en enkel plattform for dialog med medlemmer og tillitsvalgte.

Alle kan legge ut saker på Parats Facebookside . På den måten er det mulig å dele interessante saker og erfaringer med andre som har de samme interessene. Du finner oss på Twitter-konto: @Parat_YS

Medlemmer som bytter jobb eller blir pensjonister:
Husk at medlemskapet i Parat er personlig. Det innebærer at medlemmer som bytter jobb og som derfor ikke lenger er med i den lokale klubben fortsatt er medlem av Parat. Det er viktig ar du som tillitsvalgt gir informasjon om dette.  Når en starter i ny jobb går man ofte inn i en ny prøvetid, ansettelseskontrakt skal utarbeides og signeres. I denne perioden er det godt å ha tilgang til Parats ekspertise.

Vi minner også om at medlemmer som slutter og går av med pensjon må gi Parat beskjed om dette. Som pensjonist får en alle medlemsfordeler i Parat (unntatt hjelp i ansettelsesforhold). I tillegg har Parat Pensjonist en rekke spennende arrangementer du kan delta på. Mer informasjon om Parat Pensjonist og aktivitetene deres finner du her
Kontingenten for pensjonister er 250 kroner per år.

Tips og tilbakemeldinger:
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Lill J. Fischer, e-post lill.fischer@parat.com , mobil 908 81 007Vennlig hilsen
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud
Nestleder i Parat, Vegard Einan
Generalsekretær i Parat, Trond R. Hole


Vennlig hilsen
Lill Jacqueline Fischer
kommunikasjonsrådgiver
____________________________________________
Parat - en arbeidstakerorganisasjon i YS
           - a Norwegian Trade Union
Brugata 19, P.b. 9029 Grønland, N-0133 Oslo
Tel. +47 21 01 36 00  Faks +47 21 01 38 00
Mob. +47 90 88 10 07
lill.fischer@parat.com

Av hensyn til miljøet ber Parat om at du vurderer nødvendigheten med papirutskrift.

Publisert 4. apr. 2013 13:58