Trygderett

Trygderett er et stadig voksende saksområde på Jussbuss. Regelverket for hvilke trygdeytelser man kan få er både lite tilgjengelig og vanskelig å orientere seg i.

Jussbuss kan hjelpe til med juridiske vurderinger av vedtak om avslag på ulike ytelser og veiledning innenfor trygderett. Vi arbeider mest med arbeidsavklaringspenger (AAP), uførepensjon, dagpenger og sykepenger. Mange av de som kommer til oss har fått avslag på slike stønader.

Om vi skal kunne vurdere et avslag er det viktig at du tar med det skriftlige vedtaket og at du kommer før klagefristen har gått ut.

Jussbuss jobber også rettspolitisk med forbedre trygderetten og NAV-systemet.

Nedenfor finner du svar på noen vanlige spørsmål og nederst finner du Jussbuss sine brosjyrer om trygderett.

Ønsker du hjelp med et trygderettslig spørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.

 

Vanlig stilte spørsmål

Hvilke ytelser har jeg krav på?
Trygdesystemer består av en rekke ulike ytelser. NAV-kontorene har veiledningsplikt, og vil kunne gi mer informasjon om hvilke ytelser du kan ha krav på. Se internettsiden www.nav.no, eller kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Jussbuss svarer i alminnelighet ikke på spørsmål om nivået på ytelser fra folketrygden.

Min livs- /arbeidssituasjon har endret seg, bør jeg melde ifra til NAV om dette?
Ja. Du plikter å oppgi alle forhold som har endret seg, når dette kan få betydning for din rett til trygdeytelser. Oppfyller du ikke disse pliktene, vil NAV i noen tilfeller kunne kreve tilbake utbetalt stønad.

Jeg har mottatt for mye stønad fra NAV, hva bør jeg gjøre?
Du vil ha en plikt til å informere NAV hvis du har mottatt for mye trygd. Gjør du ikke dette, vil NAV i noen tilfeller kunne kreve tilbake utbetalt stønad. Jussbuss fraråder generelt mot å spekulere i om NAV kommer til å be deg om å betale tilbake eller ikke.

Jeg har mottatt et vedtak fra NAV jeg mener er uriktig. Hva bør jeg gjøre?
Har du mottatt et vedtak du mener er uriktig, vil du ha mulighet til å klage. Dette må skje innen bestemte frister. Det er veldig viktig å overholde slike frister. Vanligvis er fristen seks uker, men klagefristen skal alltid være angitt i vedtaket. Det er ofte en fordel å ha juridisk bistand i klageprosessen, og du kan kontakte Jussbuss for å få hjelp med dette.

 

Brosjyrer

Hvordan skrive klage på tilbakebetaling
Uføretrygd
Uføretrygd
NAVs veiledningsplikt og din opplysningsplikt
Sykepenger
Sykepenger
Dagpenger
Dagpenger
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger
Fristavbrytende klage