Fengselsrett

Mange fanger kjenner ikke sine rettigheter, og har
vanskelig for å hevde sine rettigheter fordi man har begrensede ressurser i fengsel. Sosialarbeidere og kontaktbetjenter i fengslene mangler ofte kapasitet og kompetanse til å hjelpe med de problemene som oppstår. Derfor har Jussbuss ukentlige saksmottak i de store fengslene på Østlandet. Fanger som sitter i andre fengsler kan kontakte oss per brev eller telefon. Mer informasjon om hvilke fengsler vi besøker finner du her.

Typiske fengselssaker vi jobber med er saker om prøveløslatelse, permisjon, fremstilling, overføring til et annet fengsel og klage på disiplinærreaksjoner. Vi tar også inn andre typer saker, for eksempel utvisningssaker, helserettssaker og gjeldssaker. Du kan lese om våre andre saksområder her. Jussbuss tar ikke straffesaker, da vi som studenter ikke kan føre saker for retten. 

Jussbuss arbeider også rettpolitisk for å styrke fangers rettigheter til progresjon og innhold i soningen.

Jussbuss har utgitt en fangehåndbok som finnes i de fleste fengslene i Norge. Den informerer om fangers rettigheter og brukes mye av både fanger og ansatte i fengslene. Fangehåndboken ble revidert i 2018. Du kan finne den nåværende versjonen av boken i pdf.-format under.

Fanger og pårørende kan kontakte Jussbuss alle hverdager mellom 10:00 og 15:00.