Arbeidsrett

Hvilke rettigheter og plikter har du egentlig i etarbeidsforhold? Problemene på det arbeidsrettslige området varierer. Her er det like mange saker og problemer, som det er arbeidsplasser.

Jussbuss kan blant annet hjelpe til i saker som gjelder oppsigelse, avskjed og prosessen rundt inndrivelse av lønns- og feriepengekrav. I tillegg jobber vi med arbeidstid, overtid, og andre tvister knyttet til arbeidsavtalen. Jussbuss tar bare saker for arbeidstakere, ikke arbeidsgivere, oppdragsgivere eller selvstendig næringsdrivende.

Jussbuss arbeider også rettpolitisk for å styrke arbeidstakers stilling i rettslige tvister. Vi jobber blant annet for fri rettshjelp til lønnsinndrivelse og tiltak mot sosial dumping.

Nedenfor finner du svar på noen vanlige spørsmål og nederst finner du Jussbuss sine brosjyrer om arbeidsrettslige spørsmål.

Ønsker du hjelp med et arbeidsrettslig spørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.

Vanlig stilte spørsmål

Har jeg krav på skriftlig kontrakt når jeg begynner i ny jobb?
Ja, det skal inngås skriftlig avtale i alle arbeidsforhold. Kontrakten skal inneholde opplysninger om alle forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiver ikke utbetaler lønnen min?
Arbeidsgiver vil ha plikt til å utbetale den lønnen du har opptjent.

Uteblir lønnen, vil første skritt være å skrive et brev, hvor du skriftlig krever lønnen din utbetalt innen en viss frist. Dette kalles et påkrav. Betaler arbeidsgiveren fremdeles ikke, vil neste skritt enten være å ta saken inn for Forliksrådet, eller å begjære arbeidsgiveren konkurs. Mer om dette kan du lese i Jussbuss’ brosjyrer ”Krav på lønn og feriepenger” og ”Forliksrådet – hvorfor, hvordan, og hva skjer”. 

Arbeidsgiveren min trekker meg i lønn. Er dette lovlig, og hva skal jeg gjøre?
Det er strenge regler som gjelder for arbeidsgivers mulighet til å trekke i lønn. Arbeidsgiver kan som hovedregel kun foreta lønnstrekk hvis det er hjemlet i lov, hvis det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale eller hvis du skriftlig har erkjent eller fått dom for at du er erstatningsansvarlig. Adgangen til å trekke i lønn er liten fordi det får store konsekvenser for arbeidstakeren. Arbeidsgiver har ikke adgang til å trekke så mye i lønn at du ikke har penger igjen til underhold av deg og din husstand. Mer om dette kan du lese i Jussbuss’ brosjyre ”Krav på lønn og feriepenger”.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å arbeide lenger enn det som er avtalt, og har jeg i så fall krav på ekstra betaling?
Arbeidsgiver kan i kraft av sin styringsrett pålegge deg å arbeide mer enn det som opprinnelig er avtalt, men bare dersom det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det. Det kan ikke legges opp til en fast ordning som medfører at arbeidstaker må arbeide overtid.

Alminnelig arbeidstid skal ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Dersom arbeidet varer ut over dette regnes det overskytende som overtidsarbeid. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn du har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden på minimum 40 prosent. Unntak fra denne regelen er dersom du har en ledende stilling, har en særlig uavhengig stilling, eller det er fastsatt i tariffavtale du er bundet av m.v.

Jeg har fått beskjed om at jeg vil bli sagt opp, men arbeidsgiver har tilbudt meg å si opp selv. Hva bør jeg gjøre?
Som et generelt råd, vil vi anbefale deg å ikke si opp selv. Ved å si opp selv mister du som regel muligheten til å bestride oppsigelsen. I tillegg kan du få forlenget ventetid på dagpenger.

Har jeg krav på skriftlig oppsigelse?
Ja! Oppsigelsen skal være skriftlig og den skal opplyse om de rettighetene en arbeidstaker har i en eventuell tvist.

Jeg blir sagt opp fra jobben min, hvor lang oppsigelsestid har jeg?
Oppsigelsestiden er i utgangspunktet minimum én måned. Dette gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt i din arbeidskontrakt. Dersom det er avtalt en kortere oppsigelsestid i din arbeidskontrakt, vil lovens utgangspunkt på 1 måned gjelde.

Er du i skriftlig avtalt prøvetid, er oppsigelsestiden 14 dager. Dersom du har vært fast ansatt i mer enn fem år sammenhengende i samme virksomhet, er oppsigelsestiden to måneder. Ved ti års ansettelse er oppsigelsestiden tre måneder, og etter ti års ansettelse er oppsigelsestiden fire måneder når arbeidstakeren har fylt 50, fem måneder ved fylte 55, og minst seks måneder når arbeidstakeren har fylt 60 år. Oppsigelsesfristene løper fra og med første dag i måneden etter at du mottok oppsigelsen.

Jeg er blitt sagt opp/avskjediget, og er usikker på om arbeidsgiver har lov til dette. Hva kreves?
En oppsigelse må være saklig begrunnet i enten virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Det må da foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om saklighetskravet er oppfylt.

Ved avskjed blir arbeidstakeren fratatt sine rettigheter og plikter med øyeblikkelig virkning, og dette vil derfor være en mer inngripende reaksjon enn en oppsigelse. For at en avskjed skal være rettmessig må du ha gjort deg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det skal mye til før det er grunnlag for avskjed. Eksempler på avskjedsgrunner kan være tyveri, vold, rusmisbruk og ugyldig fravær.

Mer om dette finner du i brosjyren ”Oppsigelse, avskjed og permittering”.

Jeg har blitt sagt opp og ønsker å bestride oppsigelsen. Hva gjør jeg?
Dersom du har blitt utsatt for en oppsigelse du mener er usaklig, og ønsker å gå til søksmål, er det viktig at du bestrider oppsigelsen innen de fristene som er angitt i arbeidsmiljølovens § 17-4. Du bør da kreve et forhandlingsmøte. Dette er et møte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, hvor man kan legge frem sin sak og de kravene man har, for å prøve å komme til en minnelig løsning. Du har rett til, og det vil ofte lønne seg, å ha med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver med juridisk kompetanse på forhandlingsmøtet. Hvis du ikke har mulighet til å ha med tillitsvalgt eller rådgiver, kan du også ha med en venn. Husk at krav om forhandlingsmøte må fremsettes innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger, kan du reise søksmål innen åtte uker fra forhandlingens avslutning. Det løper ingen søksmålsfrist hvis oppsigelsen ikke er skriftlig eller ikke er levert til arbeidstaker personlig eller ved rekommandert brev. Mer om prosessen finner du i Jussbuss’ brosjyre ”Oppsigelse, avskjed og permittering”.

Jeg skal slutte i jobben min og ønsker i den forbindelse en attest fra arbeidsgiveren min. Har jeg krav på dette?
Ja. Attesten skal inneholde opplysninger om navnet ditt, din fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet. Arbeidsgiver står fritt til å skrive en mer utfyllende attest enn dette.

Brosjyrer

Norsk

Krav på lønn og feriepenger

 

 

Oppsigelse, avskjed og permittering

 

 

Engelsk

Redundancy, Dismissal or Temporary Lay-off

 

Salary and Holiday Pay

 

Polsk

Prawo do wynagrodzenia i pieniedzy urlopowych

 

Omawa o prace i srodowisko w miejscu pracy
Wypowiedzenie, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym i urlop postojowy

Spansk

Exigencias sobre salarios y pago de vacaciones

 

Maler

Påkrav

 

Letter of demand

 

Varsel om tvangsfullbyrdelse

 

Notice of enforcement