Sosialrett

Sosialretten regulerer ulike tiltak for mennesker som ikke har mulighet til å forsørge seg selv.. Det finnes regler for hvem som kan motta slike former for stønader.

På det sosialrettslige området hjelper Jussbuss blant annet til med juridiske vurderinger av avslag på sosialhjelp. Mange av dem som kommer til oss har fått avslag på søknad om livsopphold, nødhjelp eller boutgifter. I noen tilfeller vil vi også kunne hjelpe til med andre spørsmål knyttet til sosialhjelp og NAV.

Om vi skal kunne foreta en juridisk vurdering av et avslag er det viktig at du tar med det skriftlige vedtaket og at du kommer før klagefristen har gått ut. Klagefristen på sosialstønad er vanligvis tre uker, så du må være oppmerksom på dette.

Jussbuss jobber også rettspolitisk med å bedre regelverket for sosialrett.

Nedenfor finner du svar på noen vanlige spørsmål og nederst finner du Jussbuss sine brosjyrer om sosialrett.

Ønsker du hjelp med et sosialrettslig spørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.

 

Vanlig stilte spørsmål

Hvilke ytelser har jeg krav på?
Rett til sosialstønad forutsetter at du ikke kan forsørge deg selv gjennom arbeid, oppsparte midler eller andre økonomiske rettigheter. Det vil si at du først må benytte deg av de midlene du har, ved å bruke eventuelle oppsparte midler, selge verdifulle gjenstander osv. Dersom du ikke har noen verdier vil NAV ha plikt til å hjelpe deg med stønad til livsopphold. Stønaden vil dekke boutgifter (leie og strøm) og andre utgifter til livsopphold (mat, klær, husholdningsartikler, telefon, avis, etc.). NAV har plikt til å gjøre en konkret vurdering av hvor store midler den enkelte trenger. NAV kan stille krav til deg for utbetaling av stønaden, såfremt dette ikke er urimelig tyngende.

NAV har plikt til å veilede deg. Blant annet skal de svare på spørsmål om nivået på sosialstønad. For mer informasjon, se www.nav.no, eller ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

Jeg føler meg urettferdig behandlet av NAV, og har ikke tillit til saksbehandleren min. Hva kan jeg gjøre?
Mange som mottar sosialhjelp er i en vanskelig situasjon, og av og til kan det oppstå konflikt mellom klient og saksbehandler. Det er mange som ønsker å ha med seg en ”støttespiller” i møtet med NAV, eller kanskje også bytte saksbehandler. Den Uavhengige Sosialrådgivningen (DUS) er et studentdrevet tiltak som jobber med denne type problemstillinger, og kontoret i Oslo kan kontaktes på telefon 904 05 368.

Brosjyrer

Sosialhjelp
Sosialhjelp
Hvordan skrive klage på tilbakebetaling
NAVs veiledningsplikt og din opplysningsplikt
Fristavbrytende klage