Styremøte desember 2021

Tekna-UiO styremøte 15. desember 2021, Zoom

 

Referat fra styremøte fredag 15. desember 2021

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Gunvor Annette Hesla-Halvorsen, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Terje Grønås, Øystein Prytz.

Ikke til stede: Stein Michael Storleer

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Utkast til referat, behandles i neste styremøte

Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i november 2021 i Tekna-UiO [ble godkjent]. 

Sak 2: Konstituering av Tekna-UiOs styre for 2022 

Tekna-UiOs styre for 2022 ble valgt ved årsmøtet i etatsforeningen 25. November 2021 og konstituert i påfølgende styremøte 15. desember 2021 (dette møtet). 

Sak 3: Fordeling av ansvarsområder og roller for styremedlemmer 

Nestleder-vervet velges av styret i konstituerende styremøte. Styret vurderer at  enten leder eller nestleder bør holdes av en representant for de vitenskapelige ansatte. [Professor Øystein Prytz ble valgt som nestleder].

Anne Schad Bergsaker og Erik Winge fortsetter i rollen som dataansvarlig. Styremedlemmer beholder rollene som kontaktpunkt for medlemshenvendelser for egen enhet ved UiO. Rollen som referent/sekretær ble ikke oppnevnt i møtet og står ledig. 

Dataansvarlig Anne Schad Bergsaker vedlikeholder oppdateringer for vår FAQ med lønnsstatistikk. Per Eugen Kristiansen starter et arbeid med å skaffe en oversikt over lønnsutvikling for våre medlemmer og sammenligning med lønnsutvikling ved andre instititusjoner og universiteter som det er relevant å sammenligne oss (UiO) med.

Dataansvarlig Anne Schad Bergsaker og Erik Winge holder medlemslisten vår hos Tekna sentralt oppdatert med ansattnummer og holder epostlisten vår hos UiO oppdatert. 

Arrangement-ansvarlig Terje Grønås.

Alle bidrar til saksbehandling og diskusjon i vår Teams gruppe, og utvikling av flere FAQ sider med informasjon som medlemmene ofte spør om (inkludert en ny FAQ side om startlønn for nyansatte). 

Referent, alle bidrar.

Sak 4: Frikjøp for tillitsvalgte hos Akademikerne-UiO 

Universitetet i Oslo allokerer frikjøp av arbeidstid for tillitsvalgts arbeid tilsvarende 8-9 årsverk fordelt til de fire Hovedorganisasjonene ved UiO (LO, YS, Unio, og Akademikerne). Akademikerne-UiO får allokert ca 2,95 årsverk basert på medlemsantall lokalt ved UiO. Frikjøp for Akademikerne-UiO var høsten 2021 allokert som følger: Hovedtillitsvalgt Sarah Younes (Samfunnsviterne) 100% årsverk; Mattias Solbakken (Samfunnsviterne), Styreleder for AK-UiO Svend Davanger (Legeforeningen) 20%; og Erik Winge (Tekna-UiO) 20%. For 2022 vil Øystein Prytz (Tekna-UiO) frikjøpes 20% og Erik Winge (Tekna-UiO) avslutte frikjøp på 20%. Ca 55% av et årsverk gjenstår uten allokering.  

Tekna-UiOs styre mener at økte frikjøpsressurser som følge av økt antall medlemmer bør i hovedsak allokeres til behandling av medlemshenvendelser som er den aktivitet som i hovedsak blir mer omfattende som følge av flere medlemmer. Tekna UiOs styre mener også at det bør tilstrebes en allokering av tillitsvalgtressurser fordelt på tillitsvalgte fra de ulike primærforeninger som i stor grad reflekterer antall medlemmer lokalt ved UiO for hver primærforening. I tillegg ser Tekna-UiOs styre det som nødvendig å styrke oppfølgingen av medlemmer i midlertidig stilling, typisk PhD stipendiater og postdoktorer. Vi ønsker derfor at Akademikerne-UiO legger til rette for frikjøp av tillitsvalgte i midlertidig stilling, f.eks. gjennom forlengelse av ansettelseskontrakt.

Sak 5: Årshjul

Med hensyn til et årshjul for styremøter i 2022 planlegger vi å fortsatt møtes klokken 10:15 første mandag hver måned med møtetid hver gang avgrenset til 30-60 minutter.

Sak 6: Medlemssaker under arbeid 

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling. 

Sak 7: Eventuelt 

... 

Neste møte: Mandag 7. februar 2022 klokken 10:15 – 11:00 

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling


 

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 15. des. 2021 08:27 - Sist endret 7. feb. 2022 10:32