Personopplysninger

Grunnleggende hensyn og formål

Behandlingen av personopplysninger på Jussbuss skal foregå på en slik måte at Jussbuss får bistått klientene på en forsvarlig måte, og på en måte som ivaretar behovet Jussbuss har for å dokumentere forsvarlig drift, herunder utarbeide statistikk for å oppfylle rapporteringskrav.

Behandlingen av personopplysninger skal oppfylle kravene i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter. Jussbuss har taushetsplikt om klientinformasjon etter domstolsloven § 218 tredje ledd. 

Du har rett til innsyn
Enhver har rett til innsyn i hvordan en virksomhet behandler personopplysninger, og til informasjon om behandlingsansvarlig, formålet med behandlingen av personopplysninger, typen opplysninger som behandles, hvor informasjonen er hentet fra og om personopplysningene vil bli utlevert.

Dersom du er registrert hos virksomheten, har du som hovedregel rett til å få vite hva som er registrert om deg.

Innsyn hos Jussbuss
Informasjon om behandling av personopplysninger på Jussbuss gis gjennom dette dokumentet. Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte daglig leder i Jussbuss, som er behandlingsansvarlig.

Mangelfulle opplysninger skal rettes
Den behandlingsansvarlige har plikt til å rette og slette, på eget tiltak eller på anmodning, når opplysningene er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Den behandlingsansvarlige skal sørge for at mangelfulle eller feilaktige opplysninger ikke får betydning for den registrerte.

Retting og sletting hos Jussbuss
Dersom vi oppdager at informasjon som Jussbuss har er uriktig eller ufullstendig blir informasjonen rettet. Dette kan skje enten av eget tiltak eller etter begjæring fra den registrerte.

Når en sak hos Jussbuss er avsluttes, arkiveres den. Vi oppbevarer arkiverte saker i ti år, i tråd med anbefalingene fra Advokatforeningene. Etter dette blir informasjonen slettet. Klientinformasjon kan også slettes etter forespørsel fra klienten.

Du skal få informasjon fra den som vil registrere deg
Når en virksomhet ber deg om dine personopplysninger, skal du få vite om det er frivillig å svare, hvilket formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre. Informasjonen skal gis uoppfordret og gratis.

Dersom en virksomhet samler inn dine personopplysninger fra andre kilder, skal du likevel få samme informasjon som nevnt over. Virksomheten trenger ikke varsle deg om behandlingen er fastsatt i lov, varsling er uforholdsmessig vanskelig eller den behandlingsansvarlige er sikker på at du allerede kjenner informasjonen.

Hovedregelen er at personopplysninger kan behandles dersom den registrerte samtykker eller behandlingen skjer for å oppfylle en avtale med den registrerte.

Informasjon fra Jussbuss
Klienter som henvender seg til Jussbuss får informasjon om hvordan vi behandler klientinformasjon, at samtykke er frivillig å gi og kan trekkes tilbake, og at vi har taushetsplikt. Det informeres også om at personopplysningene blir brukt både til saksbehandling og til statistikk.

Er det ikke klart at klienten forstår at det er frivillig å gi oss informasjonen, må klienten informeres om det. Imidlertid må det gjøres klart for klienten vil vi ikke kunne bistå ham eller henne hvis vi ikke kan registrere informasjonen.

Du kan kreve å få informasjonen innen 30 dager
Når du henvender deg og ber om informasjon, skal den behandlingsansvarlige svare innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn. Du kan kreve et skriftlig svar. Dersom det er umulig for virksomheten å overholde fristen, kan den sende et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet når du kan vente svar.

Henvendelser til Jussbuss
Har du spørsmål omkring personvern eller dine rettigheter etter personopplysningsloven, kan du henvende deg til daglig leder hos Jussbuss:

Postadresse: Skippergata 23, 0154 Oslo

Telefon: 22 84 29 30

Publisert 19. apr. 2013 16:13 - Sist endret 16. feb. 2022 10:57