Vedtekter

 Sist endret 26.05.15

Formål

§ 1
Jussbuss, jusstudentenes rettsinformasjon, har som formål å sikre og forbedre sosialt og eller økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon.

Jussbuss har en firedelt målsetting:

 • Yte konkret rettshjelp til utsatte grupper i samfunnet
 • Drive rettspolitisk arbeid
 • Drive forskning
 • Være et praktisk undervisningstilbud for juridiske studenter

 

Hjemmel for virksomheten

§ 2
Jussbuss har gjennom Justisdepartementet fått dispensasjon til å drive rettshjelp, jfr lov om domstolene (dstl) av 13. august 1915 nr 5, § 218 annet ledd nr 3. Tillatelsen forutsetter at Jussbuss er faglig tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt at vi har en tilfredsstillende ansvarsforsikring.

 

Plenum

§ 3
Plenum er Jussbuss’ høyeste organ. All myndighet tilligger Plenum, med rett til å delegere til andre.

Alle medarbeidere har plikt til å møte i Plenum.

Alle vedtak fattet av Styret og R kan ankes til, og omgjøres av, Plenum, hvis flertallet i en arbeidsgruppe eller seks medarbeidere ønsker anke.

Retningslinjer for Plenum fastsettes i instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

Styret

§ 4 Sammensetning
Styret består av daglig leder og en representant for de enkelte arbeidsgruppene.

Grupperepresentantene velges av sine respektive arbeidsgrupper for et semester av gangen.

Det skal velges fast vararepresentant for hver av styrerepresentantene.

Gruppene kan til enhver tid tilbakekalle sin styrerepresentant med simpelt flertall.

Styret er beslutningsdyktig når fire stemmeberettigede er til stede. Vedtak treffes ved simpelt flertall. De stemmeberettigede er daglig leder, styrerepresentanten fra gruppene, faglig leder, vararepresentant.

§ 5 Mandat
Styret har ansvaret for å koordinere og organisere drift av Jussbuss. Styret har et overordnet ansvar i økonomi- og personalsaker.

Saksomkostninger og andre særskilte utgifter:

 1. Formål

For å hindre rettstap for personer som ikke har økonomisk evne til å fremme sin sak, eller avklare rettstilstanden på viktige områder innenfor Jussbuss’ kjerneområder kan det innvilges økonomisk støtte.

Videre er formålet å styrke Jussbuss’ forhandlingsposisjon overfor motparter.

 1. Vilkår

Alle andre muligheter for å få dekket omkostninger bør være uttømt før Jussbuss stiller garanti eller dekker omkostninger.

 1. Kompetanse til å innvilge penger til særskilte utgifter

Styret kan alene innvilge støtte til særskilte utgifter for beløp som faller inn under beløpsgrensene som angitt i styrets bevilgningsmyndighet i medarbeiderinstruksen. For beløp som går ut over dette, skal det lages en skriftlig innstilling, som så langt det er mulig skal innholde en uttalelse fra en utenforstående jurist som er kompetent på området.

 1. Hva som kan dekkes

Rettsgebyrer, motparts saksomkostninger jfr § 20, utgifter til sakkyndige i rettssak, vitner og salær til egen prosessfullmektig jfr § 21, kan dekkes. Andre utgifter kan også dekkes i særlige tilfeller.

 1. Motparts saksomkostninger

Dersom klienten blir idømt saksomkostninger kan disse, helt eller delvis, dekkes. Dersom saksomkostningene skal dekkes, skal styret fatte beslutning om dette før saken går for retten. En slik beslutning kan også inneholde beløpsgrenser. I fri rettshjelpssaker skal disse søkes dekket etter lov om fri rettshjelp før omkostninger eventuelt dekkes.

 1. Egne saksomkostninger

Muligheter for sakførsel pro bono, fri rettshjelp og eventuelt dekning fra rettshjelpsforsikringer må være uttømt før utgifter til egen prosessfullmektig dekkes.

I fri rettshjelpssaker skal det søkes om fritak for egenandel etter lov om fri rettshjelp før omkostninger eventuelt dekkes.

 1. Tilbakebetaling

Dersom klienten vinner saken og motparten blir idømt saksomkostninger, skal et beløp tilsvarende Jussbuss’ samlede utlegg i saken direkte overføres Jussbuss. 

Før saken oversendes prosessfullmektig skal det mellom prosessfullmektig, klient og Jussbuss skrives avtale om overføring nevnt i første ledd. 

Styrets nærmere funksjon er fastsatt i egen instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

R

§ 6 Sammensetning
R består av daglig leder og en representant for de enkelte arbeidsgruppene.

Grupperepresentantene velges av sine respektive arbeidsgrupper for et semester av gangen.

Det skal velges fast vararepresentant for R-representanten.

Gruppene kan til enhver tid tilbakekalle sin R-representant med simpelt flertall. R er beslutningsdyktig når fire stemmeberettigede er til stede. Vedtak treffes ved simpelt flertall.

De stemmeberettigede er daglig leder, R-representanten fra gruppene, faglig leder, vararepresentant.

§ 7 Mandat
R har ansvaret for å organisere og koordinere rettspolitisk arbeid på Jussbuss, og har adgang til å fatte vedtak i mindre saker av rettspolitisk art.

R innvilger økonomisk støtte til rettspolitiske prosjekter.  Alle andre muligheter for å få dekket kostnadene med prosjektet bør være uttømt før Jussbuss stiller garanti for, eller dekker utgiftene.

Rs nærmere funksjon er fastsatt i egen instruks. Instruksen vedtas og endres i Plenum.

 

Daglig ledelse

§ 8 Ansettelse av daglig leder
Daglig leder ansettes av Plenum. Beslutning foretas ved absolutt flertall.

 

Publisert 10. aug. 2012 11:23 - Sist endret 14. apr. 2018 13:24