Styremøte februar 2021

Tekna-UiO styremøte 1. februar 2021, Zoom

 

Referat fra styremøte fredag 1. februar 2021

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz.

Ikke til stede: Frøydis Schultz

Referent: (ledig rolle, ikke allokert -- alle)


Saksliste

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Utkast til referat, behandles i neste styremøte (1. mars 2021)

Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i november 2020 i Tekna-UiO ble godkjent. 

Sak 2: Konstituering av Tekna-UiOs styre for 2021 

Tekna-UiOs styre for 2021 ble valgt ved årsmøtet i etatsforeningen 30. November 2020 og konstituert i påfølgende styremøte 1. februar 2021 (dette møtet). 

Sak 3: Fordeling av ansvarsområder og roller for styremedlemmer 

Nestleder-vervet velges av styret i konstituerende styremøte. Styret vurderer at  enten leder eller nestleder bør holdes av en representant for de vitenskapelige ansatte. Professor Øystein Prytz ble valgt som nestleder. Anne Schad Bergsaker og Erik Winge fortsetter i rollen som dataansvarlig. Styremedlemmer beholder rollene som kontaktpunkt for medlemshenvendelser for egen enhet ved UiO. Rollen som referent/sekretær ble ikke oppnevnt i møtet og står ledig. 

Dataansvarlig Anne Schad Bergsaker lager en oppdatering for vår FAQ med lønnsstatistikk

Dataansvarlig Anne Schad Bergsaker og Erik Winge oppdaterer medlemslisten vår hos Tekna sentralt med ansattnummer og holder tilsvarende epostlisten vår hos UiO oppdatert. 

Alle bidrar til saksbehandling og diskusjon i vår Teams gruppe, og utvikling av flere FAQ sider med informasjon som medlemmene ofte spør om (inkludert en ny FAQ side om startlønn for nyansatte). 

Rollen som referent/sekretær for Tekna-UiO står fortsatt ledig etter møtet. 

Sak 4: Frikjøp for tillitsvalgte hos Akademikerne-UiO 

Universitetet i Oslo allokerer frikjøp av arbeidstid for tillitsvalgts arbeid tilsvarende 8-9 årsverk fordelt til de fire Hovedorganisasjonene ved UiO (LO, YS, Unio, og Akademikerne). Akademikerne-UiO ble tidligere allokert 1,8 årsverk, og får allokert ca 2,95 årsverk effektiv fra ca juli 2021 etter ny beregning basert på medlemsantall lokalt ved UiO. Frikjøp for Akademikerne-UiO var i 2020 allokert som følger: Hovedtillitsvalgt Tina Næss (Samfunnsviterne) 100% årsverk; Styreleder AK-UiO Svend Davanger (Legeforeningen) 20%; og Olav Kyrvestad (NITO) 60%. For 2021 er frikjøp foreløpig allokert som følger Hovedtillitsvalgt Tina Næss (Samfunnsviterne) 100%; Styreleder AK-UiO Svend Davanger 20%; Sarah Younes (Samfunnsviterne) 100%; og Erik Winge (Tekna) 20%. Ca 55% av et årsverk gjenstår uten allokering.  

Tekna-UiOs styre mener at økte frikjøpsressurser som følge av økt antall medlemmer bør i hovedsak allokeres til behandling av medlemshenvendelser som er den aktivitet som i hovedsak blir mer omfattende som følge av flere medlemmer. Tekna UiOs styre mener også at det bør tilstrebes en allokering av tillitsvalgtressurser fordelt på tillitsvalgte fra de ulike primærforeninger som i stor grad reflekterer antall medlemmer lokalt ved UiO for hver primærforening. 

Sak 5: Medlemssaker under arbeid 

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling. Det er fortsatt mange saker som omfatter stipendiater, inkludert svært ulik behandling av søknader om forlengelser som følge av COVID. 

Sak 6: Eventuelt 

Med hensyn til et årshjul for styremøter i 2021 planlegger vi å møtes klokken 10 første mandag hver måned med møtetid hver gang avgrenset til 30-60 minutter. 

Neste møte: Mandag 1. mars 2021 klokken 10:00 – 10:45 

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling


 

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 31. jan. 2021 16:05 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08