Styremøte januar 2020

Tekna-UiO styremøte 20. januar 2020, Domus Juridica, Tullinløkka.

Referat fra styremøte 20. januar 2020

Domus Juridica: UiO campus Tullinløkka. Kristian Augusts gate 17. Møterom 3215

Tilstede: Anne Schad Bergsaker, Terje Grønås, Erik Winge, Dag Endresen

Ikke tilstede: Stein Michael Storleer, Frøydis Schultz, Øystein Prytz

Referent: Dag Endresen


Saksliste

Sak 1: Konstituering av Tekna-UiOs styre for 2020.

Sak 2: Fordeling av ansvarsområder og roller for styremedlemmer.

Sak 3: Tekna sentralt tilbyr å holde et medlemsmøte for stipendiater ved UiO. Hvem har mulighet for å bidra, booke rom, etc. ?

Sak 4: Tema: Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet.

Sak 5: Eventuelt. Meld inn andre saker dere ønsker å diskutere.


Sak 1: Styret for Teknas gruppe ved UiO ble konstituert.

Sak 2: Forslag til fordeling av roller for styrets medlemmer ble ført inn i oversikten med styrets sammensetning for 2020. Fordi så mange av styrets medlemmer var forhindret fra å delta i styremøtet vil fordeling av roller behandles videre i neste styremøte.

Forslag om å la oppgaven med å kalle inn til styremøter for Tekna-UiO gå på rundgang. Det ble ikke laget et årshjul for Tekna-UiO styremøter i dette styremøtet fordi så mange var hindret fra å delta. Men vi opprettet en Teams gruppe for å undersøke om Teams kan være en god intern kommunikasjonsløsning for oss. Noter at Teams (ennå?) ikke kan benyttes for røde data (inkludert medlemslister som viser fagforeningstilhørighet).

Nye styremedlemmer fikk en introduksjon til Teknas kurstilbud for tillitsvalgte, og informasjon om hovedsammenslutningsmodellen vi følger ved UiO der lokalt tillitsvalgte ved fakultetene representerer Akademikerne-UiO. Det ble også tid for en gjennomgang av ansvarsområdet for Tekna-UiOs dataansvarlig.

Aktuelle møter og kurs for tillitsvalgte

Sak 3: Tekna sentralt tilbyr flere kurs og tema for medlemsmøter som vi bør benytte oss av. Spesielt kan et medlemsmøte for stipendiater være aktuelt. Tekna-UiO behøver en arrangementsansvarlig som kan ta hovedansvar for slike medlemsmøter.

Sak 4: Tekna-UiO har ikke spesifikt behandlet UiOs organisasjonsutvikling for IT-virksomhet i styret tidligere. Men flere av styrets medlemmer er involvert i denne prosessen i respektive roller som ansatt ved UiO. Organisasjonsutvikling for IT ved UiO behandles i sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO der hovedtillitsvalgt for Akademikerne-UiO representerer oss. Denne prosessen behandles også i lokale IDF-møter lokalt ved fakultetene - der flere av oss i styret har verv. Det var enighet om å beholde denne saken på sakslisten for Tekna-UiOs styremøter fremover; og å være ekstra oppmerksom på eventuelle medlemshenvendelser om denne prosessen fremover.

Sak 5: Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 13. jan. 2020 08:56 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08