Styremøte juni 2020

Tekna-UiO styremøte 15. juni 2020, Zoom

Referat fra styremøte mandag 15. juni 2020

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Frøydis Schultz, Stein Michael Storleer, Terje Grønås 

Ikke til stede: Øystein Prytz 

Referent: Dag Endresen 


Saksliste

  • Sak 1: Medlemsmøte onsdag 17. juni om årets forhandlinger.
  • Sak 2: Behov for medlemsmøte om UiO OU IT omorganisering?
  • Sak 3: Status for lokale 2.5.1 lønnsforhandlinger og forlengelse av tariffavtaler.
  • Sak 4: Status for ansattlister fra UiO for oppdatering mot vårt medlemsregister.
  • Sak 5: Fordele oppgaver og roller innad i Tekna-UiO styret.
  • Sak 6: Eventuelt

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Medlemsmøte onsdag 17. juni om årets forhandlinger.  

Sende ut påminnelse per epost til våre medlemmer? Andre oppgaver å fordele før møtet? 

Erik sender epost med påminnelse til tekna-alle@uio.no med kopi til Alexander Iversen (innleder fra Tekna sentralt ved møtet), og en epost til styret og Alexander med oppfordring til å logge på Zoom 15 minutter før medlemsmøtet. 

Dag vil åpne medlemsmøtet, ønske velkommen og gi ordet til Alexander. Erik er Zoom host. 

Sak 2: Medlemsmøte om UiO OU IT omorganisering?  

Noen av våre medlemmer har tatt kontakt med Tekna-UiO-styret med spørsmål om UiO OU IT og omorganisering av IT-medarbeidere ved UiO til en ny enhet (UiO:IT). Leder for NITO-UiO (Olav) representerer Akademikerne-UiO inn i de sentrale IDF ved UiO der OU drøftes. OU-prosessen er her klassifisert som en drøftelsessak der fagforeningene får komme med innspill og arbeidsgiver (UiO) skal forklare og protokollføre om innspill fra fagforening tas inn eller om innspillene ikke resulterer i endring ved implementering. Vi (Akademikerne-UiO) har dermed bare rett til å drøfte og ingen forhandlingsrett inn i OU-prosessen.  

Er det eventuelt ønsker om å holde et felles medlemsmøte for alle våre medlemmer i Tekna-UiO? -- et sub-tema for medlemsmøtet på onsdag 17/6? -- eller et felles medlemsmøte for alle medlemmer i hele hovedsammenslutningen, Akademikerne-UiO? Hos Akademikerne-UiO er UiO OU mest aktuelt for Teknas og NITOs medlemmer. Hva ville et medlemsmøte lede til som oppfølging fra oss videre? Har noen i Tekna-UiO-styret mulighet og kapasitet for å sammenstille innspill fra våre medlemmer i et slikt medlemsmøte og bidra med disse inn til drøftings-prosessen? Neste IDF med drøfting av de 3-4 ulike modellene (0, 0+, 1, og 2) skjer 18 juni 2020. Er det i-det-hele-tatt fortsatt mulig å levere flere innspill fra tillitsvalgtsiden etter sommeren? 

Tekna-UiO-styret ble enige om å gi mulighet for innspill til UiO OU ved medlemsmøtet på onsdag 18. juni. 

Sak 3: Status for lokale 2.5.1 lønnsforhandlinger og forlengelse av tariffavtale. 

 Fortsatt veldig lite informasjon tilgjengelig. Verken UiO eller Akademikerne-UiO vet fortsatt ikke om det blir lokale lønnsforhandlinger ved UiO til høsten på grunn av COVID-situasjonen. Det er sannsynligvis meget få (om noen) som egentlig vet hva som skjer med årets lønnsforhandlinger? Frontfaget er utsatt til september, og statlig sektor utsettes sannsynligvis i hvert fall til etter frontfaget er ferdig. Er det eventuelt kanskje sannsynlig at lønnspotten utsettes til 2021? Hovedavtalen og hovedtariffavtalen var planlagt å forhandles i 2020, men det er fortsatt uklart om det skjer eller om avtalene forlenges til neste år? Kanskje vi får noe mere informasjon i medlemsmøtet på onsdag 17/6? 

Forslag om å eventuelt spørre medlemmene våre (ved UiO) i medlemsmøtet om det er grupper ved UiO som trenger en ekstra påskjønnelse i årets lønnsforhandlinger? Dette er i motsetning til råd og anbefalinger fra våre hovedtillitsvalgte inn til lønnsforhandlingene der det anbefales at ekstraordinær lokal innsats i COVID-situasjonen påskjønnes direkte med kronetillegg for ekstraoppgaver og med overtidstillegg og at dette ikke skal bli et tema for lønnsforhandlingene og ikke tas fra lønnspotten! Tekna-UiO-styret var delt i forhold til valg av strategi. Alternativt kan vi spørre mere nøytralt om innspill fra medlemmene våre (i medlemsmøtet) om prioriteringer og innspill til lønnsforhandlingene. Eventuelt spørre om det er synspunkter på en eventuell fordeling som generelt tillegg – slik som andre hovedsammenslutninger (ved UiO) ser ut til å anbefale (se nyhetssak i Uniforum). 

Sak 4: Status for ansattlister fra UiO. 

Vi behøver oppdaterte ansattlister for oppdatering av UiO ansattnummer i Teknas medlemsregister før innrapportering av medlemmer lokalt ved UiO før lokale lønnsforhandlinger hvert år. Totalt har Tekna-UiO nå 561 medlemmer, 545 i bedriftsgruppe (omfattet av lønnsforhandlingene). Totalt 83 nye medlemmer siste 12 måneder (ikke alle mangler ansattnummer). Det er fortsatt ingen informasjon om fremdrift for nye oppdaterte lønnslister fra UiOs administrasjon. Uttrekk av lister er beskrevet av UiO som en krevende og manuell prosess som tar tid. Akademikerne-UiO (i koordinering med de andre hovedsammenslutningene) allerede har fokus på å etterlyse oppdaterte ansattlister. 

Tekna-UiO-styret ble enig om å ta kontakt med Tekna sentralt for å etterspørre flere tjenester omkring medlemslistene fra Teknas hovedkontor. Inkludert mulighet for å sende ut epost til alle medlemmer som en tjeneste direkte fra Teknas IT-infrastruktur uten å kopiere lister over til en epostliste hos UiO. Gjerne løsninger der våre medlemmer selv på egen hånd legger inn sitt ansattnummer. Fortrinnsvis nye løsninger for kommunikasjon med våre medlemmer som inkluderer “ticket”-løsninger (tilsvarende UiOs RT-kø) og løsninger for å delegere og samarbeide om svar til våre medlemmer som ivaretar medlemmenes personvern. UiOs kommunikasjonsløsninger med Teams og Google Drive er ikke godkjent for sensitive persondata og kan derfor i de fleste tilfeller ikke benyttes. Tekna-UiO-styret ble enige om å invitere Tekna sentralt til et digitalt dialogmøte for å legge frem våre ønsker (se videre diskusjon omkring tema for et dialogmøte fra vår Teams gruppe – under “styremøter”). 

Sak 5: Fordele oppgaver og roller innad i Tekna-UiO styret.  

Det ble ikke gjennomført en riktig fordeling av roller og oppgaver i det konstituerende styremøtet på grunn av lavt oppmøte i dette styremøtet. Styret har ikke hatt noen styremøter siden COVID-nedstengingen i mars. Følgende roller har blitt foreslått: 

Vitenskapelige ansatte: Stein og Øystein tar hovedansvar for medlemshenvendelser fra vitenskapelige ansatte og vil vurdere å kalle inn til et medlemsmøte til høsten for denne medlemsgruppen. Inkludert henvendelser fra stipendiater? Alternativt, hvem gir svar til stipendiater som kontakter oss? Inkludert dialog med vitenskapelige ansatte omkring lønnskrav til 2.5.3 og 2.5.1? 

Medlemmer ved USIT: Forslag om at Anne og Dag tar hovedansvar for henvendelser fra ansatte ved USIT og tilsvarende IT-ansatte med tekniske stillinger. Medlemshenvendelser fra ansatte ved USIT utgjør godt over halvparten av de henvendelser vi får - inkludert lønnskrav til 2.5.3 og 2.5.1. 

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN): Terje tar et hovedansvar for henvendelser fra teknisk ansatte ved MN. Ikke inkludert vitenskapelige ansatte (som Stein og Øystein tar hovedansvar for). 

Medisinsk fakultet: Ingen i Tekna-UiO-styret per i dag har tilstrekkelig innsyn eller kapasitet for å ta et hovedansvar for henvendelser fra medlemmer ved medisin. Det er kritisk at det rekrutteres et styremedlem (eller et Tekna-UiO kontakt-punkt) ved medisin snarest! Dette bør løftes frem som en prioritert oppgave til valgkomiteen for Tekna-UiO før årsmøtet til høsten! Og en tydelig oppfordring vil også legges ut på hjemmesidene våre. 

Forslag ble fremmet om å ta medlemshenvendelser på tur? Det vil være nyttig å i hvert fall gi et generelt svar til alle henvendelser (for å bekrefte at henvendelsen er mottatt). Men for å gi bedre og mer relevant hjelp er det sannsynligvis bedre å fordele saksbehandling på basis av ansatt-kategorier og fakultetstilknyttning for medlemmet som tar kontakt? 

Forslag om å videreutvikle “Spørsmål og svar” seksjonen på våre hjemmesider, øke synlighet og vedlikeholde informasjonen som ligger her. 

Sak 6: Eventuelt 

  • Sommeravslutning for Akademikerne-UiO tillitsvalgte utsettes til etter sommeren (av hensyn til COVID-sitasjonen). 

  • Tekna sentralt har levert høringssvar til ny UH-lov her (noter: “Tekna mener at ekstern styreleder og ansatt rektor bør være hovedmodell ved statlige universiteter” som avviker fra hva UiO mener). 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 8. juni 2020 12:42 - Sist endret 15. juni 2020 20:16