Styremote 11. april 2016

Kostituerende styremøte i Tekna-UiO 11. april 2016

Konstituerende møte 11. april 2016

Meldt forfall: universitetslektor Stein Michael Storleer og overingeniør Terje Grønås

SAK 1: Konstituere styre

Leder: senioringeniør Haneef Awan
Nestleder: universitetslektor Stein Michael Storleer
Sekretær/referent: førstekonsulent Heidi Tømmerdal
IKT-ansvarlig: gruppeleder Elisabeth Høidal Ytterdal og senioringeniør Dag Endresen

SAK 2: Oppgavefordeling

Oppgavene til IKT-ansvarlig er blant annet oppdatering/endring av nettsiden vår, oppdrag fra TEKNA sentralt som å vedlikeholde medlemslistene, årlig rapportering av alle medlemmer inn til sentralt TEKNA m.m.

Haneef sørger for overføring av tilganger til gruppeleder Elisabeth Høidal Ytterdal og senioringeniør Dag Endresen

Oppsummering av arbeidsoppgaver

Fellesdisk:  \\kant\uio-tekna-felles

Arbeid

Hovedansvarlig

Medansvarlig

RT-kø

Elisabeth

 

Mer synlig kontaktpunkt på nettsiden

Dag

 

Oppdatere årshjul

Alle

 

Besvare henvendelser fra medlemmer innen 24 timer

Haneef

Alle

Seminar

Heidi

Alle

Etablere Twitter, og LinkedIn-konto

Dag

 

 

SAK 3: Årshjul

Forslag fra Haneef er at det legges inn et «års-hjul» slik at vi lettere har oversikt over arbeidsoppgaver og når viktige ting skjer, eks 2.3.3. forhandlinger, årsmøter, styremøter etc.

Når det gjelder henvendelser som kommer inn til TEKNA-UIO, ble det foreslått at vi skal forsøke å svare i løpet av en dag. Haneef har hovedansvar her. Spørsmålet om hvordan vi skal gjøre dette ble også drøftet. Eks et «ticket-system» hvor loggføring med nummer og historikk kommer fram. Elisabeth vil undersøke muligheter og lager en løsning for RT. Det ble også diskutert å lage en ny arkfane på nettsiden med et kontaktskjema til oss som kommer rett inn. Dag Endresen jobber videre med denne saken.

SAK 4: Prioriterte oppgaver i 2016

  • SYNLIGHET/REKRUTTERING
  • Samarbeid med TEKNA studentene (utrede mulighetene)

Forslag: det arrangeres et mini-seminar to ganger i året med ulike innslag. Det ble diskutert litt omkring det med inviterte foredragsholdere og at dette skulle være en arena som er åpen for alle som ledd i rekruttering inn til TEKNA. Det ble forslått å opprette en Twitter-, og Linkedin konto. Dag Endresen oppretter og tester.  Dette som et ledd for å synligjøre oss på UIO-TEKNA.

Seminar kan ha en varighet på 2-3 timer med eksempelvis tre ulike foredrag/innslag. Fokusområde kan være arbeidskontrakt-oppgaver (jus) m.m. Heidi Tømmerdal skal lede dette arbeidet, og sender en forespørsel til TEKNA sentralt og kommer med forslag til styret når vi vet mer.  Det samme gjelder henvendelse angående søknad på midler, nettverks-samarbeid med studentene, foredragsholdere etc.  Dette mini-seminaret bør foregå i løpet av sent august og /eller i september ettersom semesterstart er omkring 15. august.

Andre saker: 28. april er frist for forhandling om lønn (2.3.4) Det har kommet inn 7 krav til TEKNA-UIO som går videre til Akademikerne.

SAK 5: Eventuelt

Ingen saker

 

 

Publisert 25. mai 2018 12:12 - Sist endret 25. mai 2018 12:12