Styremøte 12. januar 2016

Tilstede:

Finn Knut Hansen, Stein Michael Storleer, Haneef Awan, Terje Grønås, Dag Endresen (referent).

Sak 1/2016 - Årsmøtet for Tekna stat

Teknas årsmøte for statlig sektor avholdes 14 og 15 januar 2016 på Clarion hotell på Gardermoen, Oslo flyplass. Tekna UiO har med sine 400 medlemmer mulighet for å delta med tre personer og Finn, Haneef og Heidi er påmeldt som deltagere.

Årsrapporten fra Tekna Stat beskriver veldig mange prioriterte oppgaver og generelt få konkrete resultater. Tekna UiO anbefaler en sterkere prioritering med noe færre saker løftet frem som virkemiddel for å nå frem til flere konkrete resultater. For mange prioriterte oppgaver kan være en bidragende årsak til at få saker leder til konkrete resultater.

Det ble diskutert at styret for Tekna UiO ikke har blitt kontaktet fra den arbeidsgruppen innen Tekna Stat som ble nedsatt for en e påe oppgaver leder til at ftater. fokus på å nå frem til konkrete resultater. For mange prioriterte oppgaver leder til at få utrede en endring av forhandlingssystemet i statlig sektor. Tekna UiO anerkjenner at etatsgruppen ikke har vært tilstrekkelig aktiv for å søke deltagelse i arbeidsgrupper og aktiviteter hos Tekna Stat, og at vi har et forbedringspotensial her. Tekna UiO er en relativt stor etatsgruppe innen Tekna Stat, men har ikke vært representert i Tekna Stat styret ennå. Vi har et ansvar for å selv søke en mer aktiv deltagelse innen ulike organ, utvalg og komiteer hos Tekna.

Les mer om Tekna Stat årsmøte 2016:
https://www.tekna.no/kurs/tekna-stat-arsmote-2016-31904/

Sak 2/2016 - Oppgaver for Tekna UiO, medlemsaktiviteter

Det ble diskutert om andre grupperinger og foreninger innen Tekna har flere aktiviteter enn vi har ved Tekna UiO. Det er nå lenge siden Tekna UiO har arrangert felles aktiviteter for Teknas medlemmer ved UiO (utover årsmøtet).

Næringslivsdager

Forslag ble fremmet om å vurdere næringslivsdager ved UiO i regi av Tekna UiO. Hensikten ville være å bidra til å etablere kontakter mellom næringsliv og forskere og Tekna medlemmer ved UiO – for å bidra til etablering av felles  forskningsprosjekter. Spørsmål kom frem om næringslivet driver egen forskning og i hvor stor grad en nærmere kontakt mellom Teknas medlemmer ved UiO vil potensielt lede til relevant prosjektsamarbeid.

Seminar om universitets rolle for oppdragsforskning

Det er en skillelinje mellom nysgjerrighets-dreven grunnforskning og oppdragsforskning. Universitetssektoren har et samfunnsansvar for grunnforskning der det erfaringsmessig typisk kan være en lavere direkte deltagelse fra næringslivet. Ønsker universitetssektoren en mer aktiv rolle med hensyn til oppdragsforskning som har en typisk bedre tilknytning til og interesse fra næringslivet?

Seminar om nye økonomiske modeller for arbeidslivet

Et annet tema for et seminar i regi av Tekna UiO kan være effekten fra delingsøkonomi og en nye økonomisk modeller for arbeidslivet med digitalisering og automatisering. Dette er et tema som har mulighet til å vekke generell interesse hos medlemmer av Tekna ved UiO.

Seminar om bedre integrering for innvandrere i norsk arbeidsliv

Europa og Norge mottar for tiden store mengder innvandrere og flyktninger fra konfliktsoner som skaper både utfordringer og muligheter for en fornying av modeller i arbeidslivet. Det kan være et behov for å etablere bedre muligheter og løsninger for at innvandrere inkluderes hurtig og effektivt i arbeidslivet. Raskere godkjenning av utdanning fra utenlandske læreanstalter er kanskje et viktig virkemiddel. Arbeidslivet preges (som diskutert i forrige seminar-ide med nye økonomiske modeller for arbeidslivet) av en overgang til flere teknisk avanserte arbeidsoppgaver og en automatisering av rutinepregede arbeidsoppgaver. Et eksempel er den forventede overgang fra taxi-sjåfører til delingsøkonomi med løsninger slik som Uber og automatisering og kunstig intelligens med helt selvkjørende biler. En vellykket overgang til nye økonomiske modeller i arbeidslivet krever at vi lykkes bedre med å aktivere nye nordmenn for nye mer teknisk avanserte arbeidsoppgaver – noe som bygger på en effektiv godkjenning av utdanning og tidligere kompetanse som de bringer med seg.

Seminar om informasjonsteknologi i offentlig forvaltning

Det er en overgang til automatisering og digitalisering av offentlige tjenester med økt behov for riktig kompetanse innen informasjonsteknologi. Offentlig forvaltning har store utfordringer med å skaffe ansatte med korrekt kompetanse innen prosjektstyring og IT i tilknytning til utvikling og lansering av slike nye IT-tjenester. Tekna arbeidet for medlemmer med hovedfagskompetanse og kan løfte frem viktigheten av formell kompetanse og utdanning fortrinnsvis på hovedfagsnivå og fremme krav om at alle IT-stillinger i staten i større grad skal rekrutteres av personer med relevant formell utdanning.

Sak 3/2016 - Lønnsforhandlinger 2016

Lønnsforhandlinger ved UiO vil behandles nærmere ved kommende styremøter i Tekna UiO. Det ble fremmet forslag om å løfte frem en del Avdelingsingeniører, spesielt innen bioteknologi, ved UiO som en gruppe som har blitt liggende etter i lønnsbildet. En gradvis overgang til nye oppgaver som krever høyere kompetanse har ikke alltid blitt reflektert i arbeidsbetingelser for denne gruppen. Det er ønskelig å legge spesielt fokus på stillinger klassifisert som Andelingsingeniør der den ansatte har arbeidsoppgaver som krever mastergradskompetanse.

2.3.4 forhandlinger

Tekna UiO kan i felles-epost med informasjon om lønnsforhandlinger spesielt  omtale og oppfordre våre medlemmer som tilhører grupper slik som Avdelingsingeniører med mastergradskompetanse, til å benytte seg av muligheten for å sende inn 2.3.4 søknader.

Sak 4/2016 - Tekna UiO planer for 2016

Finn går av med pensjon i 2016 og ny leder for etatsgruppen vår skal velges. Det kan være hensiktsmessig å rekruttere ny leder for Tekna UiO fra det sittende styret eller andre som har Tekna styreerfaring. Det er ønsket at Tekna UiO er representert i styret for Akademikerne UiO. Vervet som leder for Tekna UiO kan kombineres med styreverv i Akademikerne UiO med mulighet for 20% frikjøp.

Det ble fremme forslag om å invitere studentrepresentanter for Tekna UiO Student til et møte med Tekna UiO styret. En innsats med stand på campus i 2015 for å verve medlemmer til Tekna blant studentene gav begrenset effekt. Viktigere enn verving er å aktivisere de medlemmer som vi har.

Årsmøtet for Tekna UiO i 2016 planlegges lagt til mars.

Publisert 19. jan. 2016 14:10 - Sist endret 25. mai 2018 12:05