Årsberetning Tekna-UiO 2012

1. Styret

På årsmøtet den 23.2.2012 ble følgende styre valgt

Leder

Professor Finn Knut Hansen (Kjemisk institutt)

Gjenvalg

 

Universitetslektor Stein Michael Storleer (IFI)

Gjenvalg

 

Senioringeniør Haneef Awan (Inst. for klinisk medisin)

Gjenvalg

 

Overingeniør Elisabeth Høidal Ytterdal (USIT)

Gjenvalg

 

Førstekonsulent Heidi Tømmerdal (Inst. for klinisk medisin)

Nyvalg

Vara

Senioringeniør Adriana Eidsvik (Teknisk avdeling)

Nyvalg

 

Overingeniør Terje Grønås (Kjemisk institutt)

Nyvalg

 

Finn Knut Hansen har også fra høsten 2009 vert utnevnt som styreleder for Akademikerne ved Universitetet i Oslo.

Styret har konstituert seg med Stein Michael Storleer som nestleder, Haneef Awan som IT-ansvarlig og Heidi Tømmerdal som sekretær.

Som valgkomite for 2013 ble valgt:

Kristen Døssland (USIT) (Gjenvalg)

Harald Walderhaug (Kjemisk institutt) (Gjenvalg)

2. Forhandlinger

2.1. Hovedtariffavtalen

I 2012 var det et hovedoppgjør, det vil si at både avtaler og lønn var gjenstander for forhandlinger.  Det ble enighet om en ny Hovedtariffavtale, og det var bare små forandringer fra den gamle. Den nye avtalen kan finnes bl.a. på Akademikernes nettsider.

Viktige endringer er § 2.3.3 – Årlige forhandlinger: Føringen på de lokale forhandlingene er i år endret fra tidligere år.  Det heter nå: Likelønn skal prioriteres. Dette betyr at de virksomheter som allerede har likelønn, gjennomfører normale forhandlinger (uten føring) basert på virksomhetens egen lønnspolitikk. Likestillingslovens definisjon på likelønn skal alltid være utgangspunkt for diskusjon om likelønn.

§ 2.2.4 – Gjennomføring av lokale forhandlinger: For å avklare om det er likelønn i virksomheten, og om føringen i 2.3.3 skal benyttes, må partene avklare på formøtet hvilke statistikker og lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene.(nytt). Disse statistikkene skal være tilstrekkelig til å avklare om det er likelønn i virksomheten.

Lønnssamtalen, § 3 nr 5 og NY nr 6: I hovedoppgjøret 2010 fikk Akademikerne gjennomslag for at arbeidstaker har rett til en lønnssamtale med sin arbeidsgiver. Denne samtalen skal være adskilt fra medarbeidersamtalen og dreie seg om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. I år er denne bestemmelsen utvidet med et nytt pkt 6 – hvor den ansatte etter gjeninntreden fra foreldrepermisjon har den samme retten til en slik samtale.

2.2 Lønnsforhandlingene

I lønnsforhandlingene med Staten ble det brudd med alle fire organisasjonene allerede før frisen utløp. Det ble gitt varsel om plassfratredelse og oppgjøret gikk til mekling. I meklingen ble det brudd mellom Staten og LO, Unio og YS mens Akademikerne forhandlet videre. De tre organisasjonene gikk så ut i streik, mens Akademikerne ikke streiket. Dette falt en del tungt for brystet. Det kom til slutt til enighet med LO og YS, mens Unio fortsatt streiket. De inngikk til slutt en avtale om «frivillig voldgift». Dette førte ikke til at de fikk noen bedre avtale enn de tre andre.

Noen hovedpunkter fra avtalen:

 • Den økonomiske profilen er akseptabel og den lokale handlefriheten øker. Derfor sier vi ja til denne meklingsskissen, sa forhandlingssjef i Tekna, Per Egeness.
 • Akademikerne har akseptert meklingsskissen i staten fordi den lokale potten er et skritt i riktig retning og øker den lokale handlefriheten og tillegget på lønnstabellen blir gitt som prosenter for de fleste av våre medlemmer, og sikrer den enkelte fra 12.000,- til 30.400,- avhengig av lønnsinnplassering
 • Det er gledelig at det ikke blir sentrale justeringsforhandlinger i år. Dette ville bare ha ødelagt for den lokale lønnspolitikken ute i virksomhetene. Årets oppgjør representerer dermed en dreining mot økt lokal handlefrihet, sier Ringsrød.

Akademikerne mener årets lønnsoppgjør i offentlig sektor også har vist at partene må ta en fordomsfri debatt om måten vi i fremtiden skal forhandle lønn på i staten. Det er en debatt som Akademikerne vil delta i med en tydelig stemme.

Hovedelementene i lønnsoppgjøret for Akademikernes medlemmer:

 • En pott på 1,1 prosent per 1. september til lokale forhandlinger, inkludert resirkulerte midler
 • En økning på 2,70 prosent på alle trinn på lønnstabellen over ltr. 55 fra 1. mai (alle statsansatte er sikret en økning på minst 12.000)
 • Sentrale endringer på alle lønnsrammer og lønnsspenn fra 1. juli. Dette innebærer bl.a. at alle stillinger i spenn heves med ett lønnstrinn i bunn. Det gjøres også ansiennitetsmessige endringer i lønnsrammene.
 • Akademikertillegget øker med to lønnstrinn, og innplasseringen for stipendiater blir minimum ltr. 50
 • Hovedlønnstabellen utvides med tre lønnstrinn på topp.

Resultatet er etter vår mening bra, selv om det også kunne vært bedre. Det viktigste for Tekna er at lokalpotten er større enn den har vært de senere år (1,1 % pr 1.9. inklusive resirkulerte midler), at lønnspåslaget på tabellen har et påslag på kr 12.000 til ltr. 55 og deretter et påslag på 2,7 % til topps (maks kr 30.400), samt at føringen for de lokale 2.3.3-forhandlingene igjen overlater de avgjørende vurderinger til partene lokalt, sa Teknas forhandlingssjef Per Egeness.

De lokale forhandlingene fant sted på Universitetet i Oslo høsten 2012. Det ble forhandlet om ca 33 millioner kroner, noe som var ca 4 ganger så mye som i 2011. Det ble også i år kun forhandlet på sentralt nivå, slik at arbeidet ble forholdsvis effektivt selv med individuelle tillegg. Dette førte selvsagt til at det ble begrenset tid til individuelle prosederinger.

Alle organisasjonene i Akademikerne valgte å fortsette med å forhandle etter hovedsammenslutningsmodellen. Det vil si at alle disse organisasjonene forhandlet som en enhet, med felles forhandlingsutvalg, og at alle kravene var sammenlignet og prioritert på forhånd. Forhandlingsutvalget ble ledet av akademikernes hovedtillitsvalgte Christer Wiik Aram og fra Tekna deltok Finn Knut Hansen, mens Haneef Awan gjorde en stor innsats med beregninger og statistikk, basert på systemene han utviklet i 2011. Forhandlingsutvalget hadde et eget seminar der alle krav ble gjennomgått og prioritert, basert på hver forenings egne prioriteringer. Dette gjorde at Akademikerne kunne fremstå som en enhet med en felles politikk, og arbeidsgiver var også svært positiv til dette.

Tekna hadde krav for 91 av medlemmene, mens arbeidsgiver hadde noen egne krav for Tekna-medlemmer. Totalt fikk 61 medlemmer lønnsjustering etter disse forhandlingene, mens 5 også fikk endring av stillingskode. Tre fikk justering som følge av rene arbeidsgiverkrav. Teknamedlemmer fikk en uttelling på kr. 1,742 mill kr., noe som er 1,1%  av Teknas lønnsmasse. Både Tekna og Akademikerne er rimelig godt fornøyd med denne måten å forhandle på.

3. Lokale forhandlinger på særlig grunnlag

For de som har fått betydelig endrede arbeidsoppgaver, eller utvidet ansvar, eller har gjort ekstraordinær innsats, er det alltid mulig å søke om opprykk på særlig grunnlag (HTA § 2.3.4).  Vi har hatt noen få saker som har gitt uttelling knyttet til slike forhandlinger i 2012. Det er også viktig å gjøre nytilsatte medlemmer oppmerksom på muligheten for en ny lønnsvurdering etter Hovedtariffavtalens § 2.3.8. pkt. 3 inntil 12 måneder etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting.

4. Personalsaker

Det har ikke vært personalsaker hvor medlemmer ønsket bistand fra tillitsvalgte i 2012.  Dette tyder kanskje på at personellbehandlingen ved UiO har blitt forbedret.

5. Medlemmer

Tekna ved UiO har 370 medlemmer pr. desember 2012. Totalt er dette en økning på 13 sammenliknet med 2011 og 31 sammenlignet med 2010. Vi øker altså fremdeles noe, men økningen er langsommere enn tidligere. Flere medlemmer er vervet gjennom Teknas vervekampanje. Universitetet i Oslo har fremdeles et stort potensial for fortsatt medlemsvekst, og alle medlemmer anmodes om å delta i vervingen. Spesielt kan hvert enkelt medlem være oppmerksom på nyansettelser i sitt nærmiljø. Vervemateriell kan fås hos etatsgruppen. Det gjøres oppmerksom på at det er fine vervepremier. Les mer om dette på Tekna.no.

Tekna deltok på en felles vervekampanje på UiO sammen med Akademikerne den 28.11.2012.

6. Styremøter

Styret har hatt fire møter i 2012: 16.2, 27.6, 27.8 og 20.11. Alle styrets medlemmer deltok i prioriteringene før de lokale lønnsforhandlingene i 2012, mens Finn Knut Hansen og Haneef Awan deltok i forhandlingene.

7. Seminarer

Det har ikke blitt holdt seminarer på UiO i regi av Tekna dette året. Erfaringen fra tidligere seminarer viser at det er svært liten interesse for disse blant medlemmene.

8. Deltagelse i eksterne kurs, møter, seminarer og konferanser:

Styremedlemmer har deltatt på følgende møter og konferanser:

 • Tekna Stats årsmøte i 2012: Finn Knut Hansen, Stein Michael Storleer
 • Teknas UH konferanse: Stein Michel Storleer, Adriana Eidsvik, Terje Grønås, Heidi Tømmerdal
 • Strategiseminar TS: Stein Michael Storleer
 • Kurs i ledelse av kunnskapsmedarbeidere: Finn Knut Hansen, Stein Michael Storleer, Haneef Awan
 • Kurs i konflikthåndtering og hersketeknikker:  Finn Knut Hansen, Stein Michel Storleer, Heidi Tømmerdal
 • Kurs i omorganisering i staten: Heidi Tømmerdal
 • Kurs i forhandlingsteknikk: Heidi Tømmerdal
 • MatNat styreseminar: Finn Knut Hansen
 • Statlig regionkonferanse for Akademikerne: Finn Knut Hansen
 • KABU-S (Konflikt- og AksjonsBeredskapsUtvalget i Akademikerne Stat): Haneef Awan
 • "Ludorium et Laboratorium": Terje Grønås

9. Teknas lokale tillitsvalgte:

Sammen med Akademikerne har vi lokale tillitsvalgte ved de fleste enhetene. Fra Tekna har vi tillitsvalgte ved tre av disse:

Hovedtillitsvalgte:

MatNat: Finn Knut Hansen (hoved)/ Stein Michael Storleer (vara)

Museene: Liv Guro Kvernstuen (hoved)

USIT: Kristen Døssland (hoved)/Elisabeth Høidal Ytterdal (vara)

Tilsettingsråd og/eller Innstillingsråd:

Medisin: Haneef Awan (hoved)/Heidi Tømmerdal (vara)

MatNat: Stein Michael Storleer (hoved)

Museene: Liv Guro Kvernstuen (hoved)

USIT: Kristen Døssland (hoved IR)/Elisabeth Høidal Ytterdal (hoved TR)

Jus: Andre Nilsen (vara)

Publisert 27. feb. 2013 16:00 - Sist endret 27. feb. 2013 17:55