Protokoll for lønnsforhandlinger

Protokoll for lønnsforhandlinger for ansatte i Staten er beskrevet i Hovedtariffavtalene i Staten. HTA fornyes vanligvis hvert annet år.

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 for Akademikerne og Unio (HTA) beskriver fremgangsmåte og protokoll for lønnsforhandlinger for medlemmer av en fagforening under Akademikerne eller Unio. Tekna er her en primærforening som tilhører hovedorganisasjonen Akademikerne.
 
HTA vår beskriver at lønnsforhandlinger skjer "lokalt", som for oss betyr at lønnsforhandlingene skjer ved UiO. Teknas gruppe ved UiO (Tekna-UiO) har gitt formell forhandlingsfullmakt til Akademikernes kontor ved UiO (Akademikerne-UiO). Akademikerne-UiO har fått allokert frikjøpt arbeidstid tilsvarende tre fulltidsstillinger (Tekna-UiO har ikke fått allokert noe frikjøpt arbeidstid).
 
De årlige lokale lønnsforhandlinger (etter Hovedtariffavtalens paragraf 2.5.1) behandler lønnskrav lagt inn fra arbeidsgiver (UiO) og via fagforening/hovedorganisasjon (Akademikerne-UiO). 
 
Du bør avtale en lønnssamtale med din nærmeste leder for å diskutere størrelsen på ditt lønnskrav. Din nærmeste leder fyller i et 2.5.1 skjema (docx) og sender det videre oppover mot fakultet som legger inn lønnskravet til de lokale forhandlingene (denne rutinen skal din nærmeste leder ha god oversikt over).
 
Du fyller i tilsvarende 2.5.1 skjema direkte hos Akademikerne-UiO som deretter behandler ditt lønnskrav sammen med primær-fagforening (Tekna-UiO) og legger ditt krav inn til de lokale forhandlingene. Akademikerne-UiO organiserer vanligvis hvert år en serie med medlemsmøter for å hjelpe til med å fylle i dette 2.5.1-kravskjema. Du bør delta på disse medlemsmøtene dersom du har spørsmål.
 

Lønnsrammen forhandles nasjonalt og setter en ramme for hvor mange kroner som de lokale forhandlingene kan fordele. Lokalt ved hver institusjon (for oss ved hvert enkelt universitet) forhandler arbeidsgiver (for oss universitetsledelsen) og de lokale tillitsvalgte (for oss Akademikerne-.UiO) om den lokale fordelingen av lønnsrammen til generelle tillegg til alle ansatte, tillegg til grupper, og de individuelle tillegg. Størrelsen på  generelle tillegg hvert år vil derfor variere noe fra universitet til universitet. Denne modellen med lokal lønnsforhandling er valgt fordi ulike institusjoner (universitet) har litt ulike utfordringer med både separate egne budsjetter, ulik suksess med å hente inn prosjektmidler, og ulike utfordringer med hensyn til rekruttering av kvalifiserte ansatte med hensyn til blant annet faglig innretning og lokalisering geografisk.

Publisert 18. juni 2022 10:03 - Sist endret 18. juni 2022 10:03